Werk-Mantelzorg

Overzicht wettelijke regelingen

Veel werkgevers en werknemers kennen de mogelijkheden op het gebied van regelingen niet of onvoldoende. Er zijn verschillende wettelijke regelingen die u in kunt zetten voor mantelzorgers:

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop u direct moet reageren. Bijvoorbeeld uw kind dat plotseling ziek is of het overlijden van een naaste. Na overleg met uw werkgever kunt u dit verlof opnemen. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.

De werkgever betaalt uw salaris door, tenzij anders geregeld in de cao. Lees meer

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt u opnemen als u moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen met wie u een sociale relatie heeft. Is een van hen langere tijd levensbedreigend ziek, dan heeft u recht op langdurig zorgverlof (zie hieronder).

Uw werkgever mag u uw aanvraag om zorgverlof in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door uw verlof in ernstige problemen komt.

Uw recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer uw aantal werkuren per week. Werkt u 24 uur, dan heeft u recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met de werkgever kunt u deze uren in één keer opnemen of verspreiden.

De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door, tenzij anders geregeld in de cao. Lees meer

Langdurend zorgverlof

Wanneer u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen uit uw sociale omgeving, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof. U heeft recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat u per week werkt, tenzij anders geregeld in de cao. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opnemen.

Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat het verlof ingaat. Uw werkgever mag u uw aanvraag om zorgverlof in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door uw verlof in ernstige problemen komt. Lees meer

Sinds 1 juli 2015 is voor mantelzorgers geregeld dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan ook kan worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Ook de aard van de zorg waar verlof voor opgenomen kan worden, wordt verruimd. Niet langer is deze voorbehouden voor levensbedreigende situaties, maar ook voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid.  

Wet Flexibel Werken (Wfw) / Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)

Werknemers krijgen flexibiliteit in werktijden en werkplek en kunnen eerder een verzoek om korter of langer te werken indienen. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. De wet Flexibel werken vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De nieuwe wet moet bevorderen dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken.

Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben. Lees meer

Levensloopregeling

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Lees meer

Vitaliteitssparen

In 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd. Vitaliteitssparen was bedoeld als fiscaal voordelig sparen voor werknemers en ondernemers (ook ZZP’ers). Inmiddels heeft het kabinet-Rutte-Asscher besloten de vitaliteitsspaarregeling niet meer in te voeren.

Overige regelingen

Steeds vaker worden in cao’s afspraken gemaakt om werk en privé beter te combineren en werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden, denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid. Informeer bij uw werkgever of dit voor uw organisatie het geval is.

Bekijk ook: