Werk-Mantelzorg

Plan van aanpak voorbeeld

Aan de slag met mantelzorgvriendelijk werken? Waar en hoe te beginnen? Dit plan van aanpak voorbeeld doorlezen en invullen, helpt u goed op weg.

Dit voorbeeld van een plan van aanpak sluit goed aan bij 4 pijlers van een Mantelzorgvriendelijke organisatie (zie link). De genoemde 12 punten kunnen u helpen bij het opstellen van een plan van een aanpak. Veel succes!

 

1. Omschrijf redenen

Beschrijf waarom je met dit project aan de slag gaat. Je plan van aanpak begint bijvoorbeeld met redenen als:

 • Meer tevreden en gemotiveerde werknemers
 • Meer productiviteit, minder verzuim
 • Behoud bestaande en aantrekkelijkheid voor nieuwe werknemers
 • Goed werkgeverschap
 • Voorbeeldfunctie naar andere organisaties
 • Goed voor imago

Op deze pagina informeren wij je over de Kosten & Baten van een Mantelzorgvriendelijke organisatie zijn.

 

2. Omschrijf de resultaten

Wat dient er te worden bereikt met project, bijvoorbeeld:

 • Betere werk privé balans voor werkende mantelzorgers
 • Meer begrip van leidinggevenden voor mantelzorgers in team
 • Meer begrip onderling van collega’s voor werkende mantelzorgers in team
 • Mantelzorgvriendelijke cultuur
 • Bekendheid van regelingen en faciliteiten
 • Gebruik van regelingen en faciliteiten

 

3. Omschrijf de doelstellingen

Wat moet worden bereikt IN het project; bijvoorbeeld voldoen aan de drie criteria:

 1. Mantelzorg bekend en bespreekbaar maken
 2. Verlofregelingen die voor mantelzorg gebruikt kunnen worden, bekend in organisatie
 3. Mantelzorg en gebruik van regelingen bespreekbaar tussen leidinggevenden en mantelzorgers

 

4. Wat is daarvoor nodig

 • Bekendheid met thema werk en mantelzorg.
 • Bekendheid met verlofregelingen
 • Open en veilige cultuur
 • Commitment

 

5. Wie is daarvoor nodig en wat is van hen nodig

 • Commitment van directie, MT
 • Commitment, uren en evt. budget van leidinggevende
 • Ondersteuning (HR, OR, Financiën, Administratie (project support)
 • Andere randvoorwaarden

 

6. Wie is actief betrokken en hoe (vaak) communiceer je met hen?

Beschrijven rollen en verantwoordelijkheden


7. Activiteiten en tijdsplanning maken

 • Commitment halen bij directie, MT
 • Commitment en uren en evt. budget bij leidinggevende
 • Overleg met directie, HR en OR over planning onderzoek en wat te doen met resultaten onderzoek
 • Planning maken uitzet onderzoek:
 1. Communiceren start onderzoek en waarom (1 week voor aanvang onderzoek)
 2. Start onderzoek (looptijd 3 – 4 weken)
 3. Evalueren rapportage (met leidinggevende)
 4. In kaart brengen verbeterpunten (met leidinggevende)

De Werk&Mantelzorg Monitor© is een bewustwordingstool, waarbij inzichten worden opgehaald over de combinatie van werk en mantelzorg bij jouw organisatie. De Monitor geeft een goed beeld hoe mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden aankijken tegen de combinatie werk en mantelzorg.

 

8. Bespreken uitkomst onderzoek met directie, MT, HR en OR

 • Wat gaat er al goed? Wat kan beter? Adviseren over verbeterpunten: welke adresseer je wel en niet en waarom?
 • Hoe ga je verbeteringen realiseren?
 • Maak tijdspad wanneer verbeterpunten worden doorgevoerd en wie voor welk verbeterpunt verantwoordelijk is
 • Maak afspraken over mijlpalen (meetmomenten, bijv. 1⁄2 jaarlijkse beoordelings/functioneringsgesprekken, uitgifte nieuw personeelshandboek, arbeidsvoorwaarden, e.d.)
 • Geef aan hoe je verbeteringen gaat meten (bijv. bevragen leidinggevenden, HR, mantelzorgers zelf, collega’s van mantelzorgers)
 • Communiceren naar medewerkers samenvatting uitkomst onderzoek en wat de organisatie ermee gaat doen (noem positieve dingen en punten waar je mee aan de slag gaat. Wees eerlijk. Beter 2 punten noemen waar je daadwerkelijk iets aan gaat doen, dan alles benoemen en uiteindelijk teleurstellen).


9. Het meten van het behalen van de doelstellingen: (voorbeeld)

Bekend gemaakt:

 1. communicatie over komst onderzoek
 2. online onderzoek ter inventarisatie = 0 meting
 3. uitkomsten onderzoek gedeeld

Bespreekbaar gemaakt:

 1. leidinggevenden nemen het mee in individuele gesprekken en in teamverband
 2. artikel over werk en mantelzorg opgenomen in personeelshandboek
 3. aandacht voor thema door organiseren jaarlijkse Dag van de Mantelzorg waarin mantelzorgers in zonnetje wordt gezet
 4. etc.?

Wijzen op bestaande verlofregelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden:

 1. HR wijst hierop bij aanname personeel
 2. Bijvoorbeeld door een artikel in personeelshandboek
 3. Leidinggevenden wijzen hierop in gesprekken met team/medewerkers

 

10. Het invullen van het format ten behoeve van het verkrijgen van de Erkenning

De naam zegt het al. Met de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ erkent Werk&Mantelzorg dat je goed bezig bent met het thema. De Erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar een blijk van waardering. Het is een bevestiging dat de organisatie aandacht heeft voor het combineren van werk en mantelzorg.

 

11. Communiceren over het verkrijgen van de Erkenning

 • Persbericht lokaal en regionaal
 • Bijeenkomst met uitreiking?
 • Vermelding op website W&M

 

12. Het meten van de resultaten (ligt vaak buiten de scope van het project) = borging

 • Bijvoorbeeld: opnemen vragen in medewerkerstevredenheidonderzoek
 • Bijvoorbeeld: vervolg analyse W&M doen: 1 – metin
 • En: jaarlijks aandacht aan thema besteden door organiseren Dag van de Mantelzorg

 

Plan van aanpak voorbeeld

Bovenstaande 12 punten kunnen helpen bij het opstellen van een plan van aanpak om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met mantelzorg. De campagne “Mantelzorg is hier” kan daarbij ook helpen. Daarvoor heeft Werk&Mantelzorg een online Toolkit beschikbaar inclusief promotie materiaal en een voorbeeld tijdsschema.

Handige links plan van aanpak voorbeeld
De 4 pijlers
Campagne 'Mantelzorg is hier'

Hulp nodig?

Wij kunnen je helpen met deze tool.
Lees over onze hulp bij deze tool
?

Hulp nodig? Wij helpen je graag!

Natuurlijk helpt het team van Werk&Mantelzorg u ook om aan de slag te gaan met de combinatie van werk en mantelzorg.

Jan Anne van Dijk

Neem vrijblijvend contact op via:
06 24 71 66 13