Werk-Mantelzorg

Plan van aanpak (voorbeeld)

Aan de slag met mantelzorgvriendelijk werken? Waar en hoe te beginnen? Dit plan van aanpak doorlezen en invullen, helpt u goed op weg. Het sluit goed aan bij het Werk&Mantelzorg 4 stappenplan. Veel succes!

1. Omschrijf redenen (waarom project), bijvoorbeeld:
a. Meer tevreden en gemotiveerde werknemers
b. Meer productiviteit, minder verzuim
c. Behoud bestaande en aantrekkelijkheid voor nieuwe werknemers
d. Goed werkgeverschap
e. Voorbeeldfunctie naar andere organisaties
f. Goed voor imago

 

2. Omschrijf de resultaten (wat dient er te worden bereikt met project), bijvoorbeeld:
a. Betere werk privé balans voor werkende mantelzorgers
b. Meer begrip van leidinggevenden voor mantelzorgers in team
c. Meer begrip onderling van collega’s voor werkende mantelzorgers in team
d. Mantelzorgvriendelijke cultuur
e. Bekendheid van regelingen en faciliteiten
f. Gebruik van regelingen en faciliteiten

 

3. Omschrijf de doelstellingen (wat moet worden bereikt IN project) bijvoorbeeld voldoen aan
de drie criteria:
a. Mantelzorg bekend en bespreekbaar maken
b. Verlofregelingen die voor mantelzorg gebruikt kunnen worden, bekend in organisatie
c. Mantelzorg en gebruik van regelingen bespreekbaar tussen leidinggevenden en mantelzorgers

 

4. Wat is daarvoor nodig:
a. Bekendheid met thema
b. Bekendheid met verlofregelingen
c. Open en veilige cultuur
d. Commitment

 

5. Wie is daarvoor nodig en wat is van hen nodig:
a. Commitment van directie, MT
b. Commitment, uren en evt. budget van leidinggevende
c. Projectmanager (jij)
d. Ondersteuning (HR, OR, Financiën, Administratie (project support)
e. Andere randvoorwaarden: …………………………………….

 

6. Wie is actief betrokken en hoe (vaak) communiceer je met hen?
a. Beschrijven rollen en verantwoordelijkheden

 

7. Activiteiten en tijdsplanning maken:
a. Commitment halen bij directie, MT
b. Commitment en uren en evt. budget bij leidinggevende
c. Overleg met directie, HR en OR over planning onderzoek en wat te doen met
resultaten onderzoek
d. Planning maken uitzet onderzoek:

i. Communiceren start onderzoek en waarom (1 week voor aanvang onderzoek)

ii. Start onderzoek (looptijd 3 – 4 weken)

iii. Evalueren rapportage (met leidinggevende)

iv. In kaart brengen verbeterpunten (met leidinggevende)

 

8. Bespreken uitkomst onderzoek met directie, MT, HR en OR:
i. Wat gaat er al goed?
ii. Wat kan beter? Adviseren over verbeterpunten: welke adresseer je wel en niet en waarom?
iii. Hoe ga je verbeteringen realiseren?
iv. Maak tijdspad wanneer verbeterpunten worden doorgevoerd en wie voor welk verbeterpunt verantwoordelijk is
v. Maak afspraken over mijlpalen (meetmomenten, bijv. 1⁄2 jaarlijkse
beoordelings/functioneringsgesprekken, uitgifte nieuw personeelshandboek, arbeidsvoorwaarden, e.d.)
vi. Geef aan hoe je verbeteringen gaat meten (bijv. bevragen leidinggevenden, HR, mantelzorgers zelf, collega’s van mantelzorgers)
vii. Communiceren naar medewerkers samenvatting uitkomst onderzoek en wat de organisatie ermee gaat doen (noem positieve dingen en punten waar je mee aan de slag gaat. Wees eerlijk. Beter 2 punten noemen waar je
daadwerkelijk iets aan gaat doen, dan alles benoemen en uiteindelijk
teleurstellen).

 

9. Het meten van het behalen van de doelstellingen: (voorbeeld)
a. Bekend gemaakt:
i. communicatie over komst onderzoek
ii. online onderzoek ter inventarisatie = 0 meting
iii. uitkomsten onderzoek gedeeld
b. Bespreekbaar gemaakt:
i. leidinggevenden nemen het mee in individuele gesprekken en in
teamverband
ii. artikel over werk en mantelzorg opgenomen in personeelshandboek
iii. aandacht voor thema door organiseren jaarlijkse Dag van de Mantelzorg waarin mantelzorgers in zonnetje wordt gezet
iv. etc.?
c. Wijzen op bestaande verlofregelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden:
i. Door HR bij aanname personeel
ii. Door artikel in personeelshandboek waarin er op wordt gewezen
iii. Door leidinggevenden in gesprekken met team/medewerkers

 

10. Het invullen van het format ten behoeve van het verkrijgen van de Erkenning

11. Communiceren over het verkrijgen van de Erkenning:
a. Persbericht lokaal en regionaal
b. Bijeenkomst met uitreiking?
c. Vermelding op website W&M

 

12. Het meten van de resultaten (ligt vaak buiten de scope van het project) = borging:
a. Bijvoorbeeld: opnemen vragen in medewerkerstevredenheidonderzoek
b. Bijvoorbeeld: vervolg analyse W&M doen: 1 – meting
c. En: jaarlijks aandacht aan thema besteden door organiseren Dag van de Mantelzorg