Werk-Mantelzorg

Vragenlijst voor diepte-interviews

Doel: bewustwording en commitment creëren rondom het thema mantelzorg bij sleutelfiguren binnen de organisatie.

Doelgroep: enkele belangrijke sleutelfiguren binnen de organisatie. Bijvoorbeeld: Directielid, Hoofd P&O, OR-lid, leidinggevenden (bijv. leden van MT)

Tijd: max. 45 minuten per interview

_______________________________________________________

Algemeen
– In hoeverre bent u bekend met het thema mantelzorg en werk?
– Wat is uw visie op het thema mantelzorg en werk?
– Hoe ziet u de toekomst van dit vraagstuk (gezien maatschappelijke
ontwikkelingen)?
– Wat verstaat u onder een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur?

Mantelzorg en werk binnen uw organisatie
– Hoe wordt op dit moment met het vraagstuk “werk en mantelzorg” omgegaan?
– Hoe mantelzorgvriendelijk is uw organisatie op dit moment?
– Waar uit dat zich in?
– Heeft u een idee hoeveel werknemers binnen uw organisatie mantelzorger zijn?
– Geeft hij/zij leiding aan MZ hoe gaat hij/zij daarmee om?
– Hoe gaan uw leidinggevende collega’s/directie hiermee om?
– Welke personeelsinstrumenten worden op dit moment ingezet?
– In hoeverre wordt gebruik gemaakt van verlofregelingen?
– Welke overige oplossingen zijn er in uw ogen, naast de reeds gehanteerde
personeelsinstrumenten en verlofregelingen?
– Hoe kan invulling gegeven worden aan deze oplossingen?
– Hoe draagt u bij aan een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur.
– Hoe denkt u dat uw organisatie kan komen tot een mantelzorgvriendelijke
organisatiecultuur (kijkende naar cultuurelementen)?
– Welke rol ziet u hierbij weggelegd voor P&O, leidinggevenden, collega’s en
mantelzorgers?

Tijdens gesprek is het belangrijk dat interviewer in ieder geval de noodzaak van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid benadrukt:
– Maatschappelijke ontwikkelingen noemen zoals vergrijzing, vermaatschappelijking van de zorg, krapper wordende arbeidsmarkt. Allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er in de toekomst meer werkende mantelzorgers zullen komen.
– Cijfers noemen: 1 op de 5 is mantelzorger, bijna de helft voelt zich zwaar belast
en kan dus uitvallen. Dit kost de organisatie veel geld.
– Onderzoek toont aan dat het de organisatie veel kan opleveren: verzuimkosten
dalen, productiviteit stijgt, minder kosten voor W&S, MVO, betrokken
medewerkers etc.
– Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is thema binnen huidige personeelsbeleid. De kosten om dit te ontwikkelen zijn relatief laag. Oplossingen zitten niet in verlofregelingen, maar in maatwerkoplossingen. Het gaat erom dat het gesprek goed wordt gevoerd tussen leidinggevenden en medewerker om tot oplossingen te komen. Hiervoor dienen vanuit P&O kaders te worden geboden.