Werk&Mantelzorg

CNV Dienstenbond

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 november 2013

CNV Dienstenbond zet zich actief in voor goede werkomstandigheden voor haar leden en hun collega’s in de dienstensector. CNV Dienstenbond heeft 4 vestigingen in Nederland met het hoofdkantoor in Hoofddorp. Er werken 75 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op basis van een cao-afspraak hebben we het onderzoek van Werk & Mantelzorg onder al onze medewerkers (incl. leidinggevenden) uitgevoerd. Hiermee is tevens het onderwerp onder de aandacht gebracht met als doel het bewustzijn te vergroten.
 • Naar aanleiding van het onderzoek is een artikel op intranet geplaatst.
 • Aan leidinggevenden is gevraagd dit onderwerp binnen de eigen afdeling bespreekbaar te maken en te houden.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De onderzoeksrapportage is gedeeld met het dagelijks bestuur en de OR.
 • Met een groepje (oud) mantelzorgers is mede aan de hand van de uitkomsten doorgesproken over de behoeftes van mantelzorgers in relatie tot hun werk.
 • Er is vanuit P&O een notitie geschreven met conclusies en aanbevelingen op basis van uitkomsten onderzoek en groepsbespreking met (oud) mantelzorgers.
 • Deze notitie is verspreid onder alle leidinggevenden en het dagelijks bestuur, samen met de praktische wegwijzers van Werk&Mantelzorg voor leidinggevenden en voor mantelzorgers.
 • Het onderwerp is opgenomen in het welkomstboekje voor nieuwe medewerkers.
 • De notitie met conclusies en aanbevelingen zit in het handboek Personeel en Leidinggeven.
 • We hadden al een verlofwijzer met een overzicht van alle verlofregelingen (wettelijke en cao-regelingen), deze zit nu ook in het handboek personeel en leidinggeven.
 • Alle leidinggevenden hebben een exemplaar van het handboek in hun bezit en voor de medewerkers staat het op intranet.
 • Het onderwerp mantelzorg wordt opgenomen in de nieuwe formats voor de plaatsingsgesprekken en voortgangsgesprekken.

Mantelzorgvriendelijke regelingen

Mantelzorgvriendelijke (cao)regelingen (bestonden deels al):

 • 10 dagen volledig doorbetaald zorgverlof bij (ernstige) ziekte van echtgeno(o)t(e), ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, stief, pleeg, of aangehuwde kinderen. Voor de werknemer die (vervolgens) langdurend zorgverlof wil opnemen geldt de wettelijke regeling.
 • Medewerkers kunnen binnen het arbeidsvoorwaarden keuzesysteem extra verlofuren kopen.
 • Voor de meeste functies geldt een dagvenster met flexibele begin- en eindtijden.
 • De mogelijkheid om thuis te werken is verruimd waarbij het nu ook mogelijk is om een deel van deze tijd buiten de reguliere werktijd in te vullen.

De uitkomsten van het onderzoek en de groepsbespreking hebben geen aanleiding gegeven tot het maken van nieuwe cao-afspraken. Dit strookt met de opvatting vanuit P&O dat het bij mantelzorg om maatwerkafspraken gaat. Deze laten zich niet vatten in standaard cao-afspraken anders dan de afspraak dat de leidinggevende samen met de medewerker moet trachten om tot een werkbare oplossing te komen. 

Bovenstaande is een opsomming van onze inspanningen gericht op de eigen, interne organisatie. Vanuit onze functie als belangenbehartiger en dienstverlener voor werknemers, in het bijzonder onze leden, plegen wij natuurlijk ook inspanningen op het gebied van informatieverstrekking en het maken van afspraken met andere werkgevers. Vanuit die hoedanigheid maken wij een deel van onze medewerkers vanzelfsprekend ook bekend met het thema mantelzorg in combinatie met werk. Informatie in de vorm van folders en onze website is vrij beschikbaar voor al onze medewerkers.

Heeft u vragen over de aanpak van CNV Dienstenbond, neem dan contact op met Ruben Meijer, adviseur Personeel & Organisatie, mail: r.meijer@cnvdibo.nl, tel. 023-5670650.

CNV Dienstenbond is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties