Werk&Mantelzorg

Gemeente De Bilt

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 februari 2016

De gemeente De Bilt wil een innovatie, transparante en betrokken gemeente zijn. Wij handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort. Wij streven een open werkcultuur na, waarbij wij met elkaar aandacht hebben voor de balans tussen werk en privé.

Bij de gemeente De Bilt zijn zo’n 250 mensen in dienst. Er is één hoofdvestiging, te weten het gemeentehuis, met een vijftal buitenlocaties.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer. Als werkgever vinden we het belangrijk om werknemers te ondersteunen in de balans tussen werk en privé. Zeker mantelzorgers kunnen ondersteuning en begrip gebruiken om een goede balans tussen werk en privé te houden. Om in beeld te krijgen hoeveel mantelzorgers er bij de gemeente De Bilt werkzaam zijn, hoe zij deze combinatie ervaren en hoe medewerkers in het algemene over het onderwerp denken, heeft in december 2015 een onderzoek plaatsgevonden.
 • Vaste pagina op intranet om de bekendheid over mantelzorg te vergroten:
  • Bij wie ze terecht kunnen met vragen rondom mantelzorg (o.a. Steunpunt Mantelzorg van Mens De Bilt).
  • Bij wie ze terecht kunnen met vragen over personeel regelingen en maatwerkoplossingen.
  • Informatiebrochure: Tips om mantelzorg bespreekbaar te maken met de leidinggevende.
  • Informatiebrochure: Tips om mantelzorg bespreekbaar te maken met collega’s.
  • Link naar M-power. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor ‘empoweren’: jezelf sterker maken. Dit platform ondersteunt werkende mantelzorgers daarbij.
 • Nieuwsberichten op intranet over:
  • De onderzoeksresultaten.
  • De verschillende activiteiten zoals het symposium Werk en Mantelzorg.
  • Mogelijkheden die er zijn om werk en mantelzorg binnen onze organisatie te combineren.
  • Hoe medewerkers, collega’s en leidinggevenden mantelzorg bespreekbaar kunnen maken.
 • Mantelzorg jaarlijks als onderwerp op de agenda van de Arbo projectgroep. Zowel OR als management neemt deel aan de Arbo projectgroep.
 • Medewerkers uit te nodigen voor het symposium Werk en Mantelzorg. Dit symposium vindt op 10 februari plaats in het gemeentehuis van de gemeente De Bilt.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Alle leidinggevende ontvangen de informatiebrochure voor leidinggevenden: Maak werk van mantelzorg! De gemeente De Bilt beoogt daarmee de bekendheid over mantelzorg en de bespreekbaarheid daarvan te vergroten. Het is van belang dat leidinggevende oog hebben voor de balans tussen werk en privé van medewerkers en hierover regelmatig het gesprek aangaan.
 • Mantelzorg opnemen als onderdeel van de gesprekkencyclus. Leidinggevenden en medewerkers hebben binnen de algemene kaders de ruimte om in onderling overleg invulling te geven aan het functioneringsgesprek. Mantelzorg maakt onderdeel uit van het thema ‘balans tussen werk en privé’.
 • Mantelzorg als onderwerp agenderen voor het bedrijfsvoeringsoverleg waarmee het belang voor bespreking van mantelzorg extra aandacht krijgt.
 • Vaste intranetpagina over ‘Mantelzorg en werk’ aanbieden waarin onderstaande informatie voor mantelzorgers, leidinggevenden en collega’s terug te lezen is.
 • Bij wie ze terecht kunnen met vragen rondom mantelzorg (o.a. Steunpunt Mantelzorg van Mens De Bilt).
 • Bij wie ze terecht kunnen met vragen over personeel regelingen en maatwerkoplossingen.
 • Informatiebrochure: Tips om mantelzorg bespreekbaar te maken met de leidinggevende.
 • Informatiebrochure: Tips om mantelzorg bespreekbaar te maken met collega’s.
 • Link naar M-power. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor ‘empoweren’: jezelf sterker maken. Dit platform ondersteunt werkende mantelzorgers daarbij.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevenden en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen. Mogelijkheden zijn o.a.:

 • Aankoop extra verlof.
 • Mogelijkheden om werktijden flexibel in te delen.
 • Tijdelijk minder werken.
 • Thuiswerken.
 • Opbouwen van compensatieverlof.
 • De Wet Arbeid en Zorg biedt regelingen aan om kortdurend en langdurig zorgverlof op te nemen. In onderling overleg tussen medewerker en leidinggevende worden hier afspraken over gemaakt.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Balans tussen werk en privé en daarmee ook mantelzorg is vast onderdeel van het functioneringsgesprek.
 • Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over mantelzorg en de regelingen die de organisatie biedt.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Uitnodiging voor deelname aan dag van de Mantelzorg die jaarlijks op 10 november georganiseerd wordt.
 • Het steunpunt Mantelzorg organiseert jaarlijks een mantelzorglunch voor alle mantelzorgers (en dus ook voor mantelzorgers die bij de gemeente in dienst zijn) binnen de gemeentegrenzen.