Werk&Mantelzorg

Gemeente Hilversum

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 februari 2016

Gemeente Hilversum is een gemeente waarbij dagelijks wordt gewerkt aan betere dienstverlening en een efficiëntere organisatie. Bij de gemeente zijn ongeveer 600 medewerkers werkzaam. Er is één hoofdvestiging, te weten het Raadhuis, met verschillende buitenlocaties: Villa Valuta, de werf, sociaal plein en de begraafplaatsen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op 12 januari 2016 is een nulmeting uitgevoerd door middel van een enquête van de St. Werk&Mantelzorg. De enquête is gehouden onder ± 588 medewerkers; 203 daarvan heeft de enquête ingevuld. 1 op de 4 respondenten blijkt werk en mantelzorgtaken te combineren. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
 • De resultaten van de nulmeting zijn gepubliceerd op intranet en zullen worden gebruikt om het beleid verder te verbeteren.
 • De HR-adviseurs gaan in een bijeenkomst op 15 maart uitleg geven aan afdelingshoofden over het belang van een mantelzorgvriendelijke gemeente en wat dit inhoudt. Het onderwerp komt vervolgens in de MT’s om zo het belang hiervan binnen de organisatie te borgen. Op Intranet hebben we een apart hoofdstuk ‘mantelzorg’ ingericht, waarop informatie en de uitslag van de enquête te vinden zijn. We zullen hier regelmatig nieuwe informatie en recente stukken uit de media aan toevoegen.
 • Er is een convenant getekend: Intentieverklaring mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • In de arbeidsvoorwaardenmap wordt ‘de erkenning’ toegevoegd, evenals relevante informatie hierover.
 • We zijn voornemens om een bijeenkomst voor mantelzorgers te organiseren in het HR-café om vooral goede voorbeelden aan te kaarten. Hierbij zullen ook de afdelingshoofden worden uitgenodigd.
 • Op Intranet is een aparte link gemaakt naar informatie over mantelzorg. Deze informatie wordt de komende tijd uitgebreid (o.a. over mantelzorg en zorgverzekeraars).
 • Hoe informeren jullie de werknemers over het onderzoek en de info op intranet? De enquête (+ reminder) is via de mail verspreid. De uitkomst van het onderzoek staat inmiddels ook op intranet.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Jaarlijks zal op de dag van de mantelzorg extra aandacht worden besteed aan dit onderwerp. Het idee is om dan voor alle medewerkers een kleine attentie te verzorgen, waardoor deze aandacht wordt benadrukt.
 • In de gesprekscyclus wordt het onderwerp: ‘Mantelzorg’ opgenomen. Hierdoor komt mantelzorg jaarlijks terug als gespreksonderwerp. Het formulier is hier inmiddels op aangepast.
 • Door in de arbeidsvoorwaardenmap de Erkenning toe te voegen kan dit als algemeen onderwerp worden meegenomen en besproken.
 • Mantelzorg is als onderwerp in het directieoverleg besproken. Managers gaan hier in de afdelingen en teams aandacht aan besteden.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Gemeente Hilversum is erg flexibel wat betreft werktijden. Bij publieke functies ligt dit iets anders, maar in overleg met de manager wordt dan bepaald wanneer er binnen het dag venster van 07:00-22:00 uur gewerkt kan worden.
 • Er kan goed worden thuisgewerkt. In goed overleg met de leidinggevende is dit altijd mogelijk. Enige uitzondering is die voor de medewerkers met een publieke functie.
 • Alles is bespreekbaar. Ons doel is ervoor te zorgen dat mantelzorgers nergens hinder ervaren. Vanuit HR wordt aangegeven dat managers signaleren en coulant zijn in overleg over mantelzorg. In goed overleg is er dan ook veel mogelijk. Er wordt altijd naar de persoonlijke situatie gekeken.
 • De HR-adviseur zal hier een actievere rol bij gaan spelen door besef, begrip en bekendheid te kweken.
 • Werkende mantelzorgers kunnen voor advies terecht bij hun collega’s van het WMO-loket.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Nulmeting verricht vanuit Stichting Werk&Mantelzorg. De enquête is ingevuld door 35% van de medewerkers. Van deze respondenten is 1 op de 4 mantelzorger. De reacties zullen worden samengevat en voorgedragen aan het MT van de gemeente Hilversum.
 • Is een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, zo staat dit ook beschreven. De uitkomsten van de enquête zijn inmiddels ook gepubliceerd op intranet.
 • We bieden o.a. kort (zorg)verlof aan. Bij een voltijdbaan is dit maximaal 72 uur per kalenderjaar. Bij dit verlof wordt 50% doorbetaald, de andere 50% is voor rekening van de medewerker. 
 • Lang verlof is ook mogelijk. In 12 maanden kan hier 6 keer de arbeidsduur per week voor ingezet worden. Standaard is 12 weken achter elkaar de halve arbeidsduur opnemen. Het kan maximaal uitgespreid worden over 18 weken. Hierbij geldt dezelfde betaling als bij kort verlof.
 • Er bestaat ook nog overig buitengewoon verlof. Dit kan voor de duur van één jaar ingezet worden, wanneer hier geen andere regeling voor is. Behoud van gehele of gedeeltelijke betaling is aan de werkgever.
 • Thema ‘Mantelzorg’ wordt ingebed binnen de gesprekscyclus.
 • Informatie rond zorgverlof/ARH (Arbeidsregeling Hilversum)/Wet WAZ is op intranet te vinden. Er is een apart systeem waar alle wet- en regelgeving in staat, in aparte documenten zijn aparte regelingen (o.a. flexibele werktijden) te vinden.
 • Er is een aparte rubriek mantelzorg op intranet gezet met recente documenten over Mantelzorg. Deze rubriek wordt regelmatig geactualiseerd.
 • Jaarlijks wordt er extra aandacht besteed aan de Mantelzorgdag.
 • De uitkomst van de enquête heeft een aantal opvallende zaken laten zien. Een voorbeeld hiervan is de perceptie van mantelzorgers over hoe zij het begrip en de ondersteuning ervaren t.o.v. hoe leidinggevenden vinden dat zij begrip en ondersteuning bieden. Dit (en andere uitkomsten) vraagt duidelijk om aandacht en die gaan we hier de komende tijd ook zeker aan geven.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anita van der Kolk (HR-adviseur) via:

a.vanderkolk@hilversum.nl / 035- 6292355

Persbericht gemeente Hilversum n.a.v. Erkenning

Gemeente Hilversum is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties