Werk-Mantelzorg

Gemeente Westerkwartier

Erkend sinds 10 november 2023

Gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. We hebben ons eigen verhaal en onze eigen kernwaarden. Samen maken we het Westerkwartier én zijn we er voor onze inwoners, dat is waar Westerkwartier voor staat. We gaan samen voor de waarden die ons het meest na aan het hart liggen: dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
We hebben een Mantelzorgenquête uitgezet onder de medewerkers. Daaruit zijn een aantal aanbevelingen gekomen.

1. Combinatie werk en mantelzorg voldoende, maar weinig maken gebruik van regelingen
De meeste mantelzorgers kunnen werk en mantelzorg voldoende tot goed combineren, m.n. vanwege voldoende vrije tijd, de mogelijkheid van thuiswerken en flexibele planning / inroostering. 80,5% van alle respondenten vindt dat er voldoende ondersteuningsmogelijkheden voor de combinatie werk/mantelzorg worden geboden. Toch maken mantelzorgers weinig tot geen gebruik van wettelijke regelingen. 55,1% van de mantelzorgers is ook niet van plan het komende jaar gebruik te gaan maken van (extra) regelingen. 44,9% is dit wel van plan. Daarbij zijn de voorkeuren voor regelingen weer divers. De meeste mantelzorgers (18,4%) zouden graag gebruik willen maken van (tijdelijk) minder werken.
47% van de medewerkers zou graag meer informatie krijgen over de verschillende regelingen voor mantelzorg.
(actie: wettelijke regelingen zijn overzichtelijk gerangschikt op Westernet (ons intranet))

2. Er is begrip voor mantelzorgers en bereidheid om werk over te nemen. Leidinggevenden zouden nog meer kunnen meedenken.
Bijna alle medewerkers (98%) hebben begrip voor de mantelzorger. 75,5% is bereid om mee te denken met de mantelzorger en eventueel werk over te nemen. 61,6% van de mantelzorgers ervaart ook begrip van collega’s voor zijn/haar combinatie werk en mantelzorg. 68,2% ervaart begrip van de leidinggevende, maar slechts 31,8% vindt dat de leidinggevende ook echt meedenkt.
(actie: thema mantelzorg op agenda teamleidersoverleg in september. Doel; informatieverstrekking over thema, hulpmiddelen waarbij ondersteuningsaanbod zoals praatplaat besproken wordt om thema mantelzorg nog beter bespreekbaar te maken tussen teamleider en werknemer)

3. Mantelzorg is voor een grote meerderheid bespreekbaar, maar mantelzorgers willen er zelf niet altijd bekendheid aan geven.
86,3% vindt dat mantelzorg bespreekbaar moet zijn op de werkvloer. Bij 67% van de medewerkers wordt ook daadwerkelijk in het team gesproken over mantelzorg. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de sfeer op de werkvloer. 63% van de mantelzorgers heeft de directe collega’s op de hoogte gesteld van zijn/haar mantelzorgtaken. Mantelzorgers stellen leidinggevenden minder snel op de hoogte, 40,7% heeft dit gedaan. Dat niet alle mantelzorgers leidinggevenden en collega’s informeren komt omdat ze werk en mantelzorg goed kunnen combineren en het daarom niet nodig vinden (63,2%). Ook wil 31,6% werk en privé gescheiden houden. 15% geeft daarnaast zelf als redenen dat het nog niet ter sprake is gekomen (bijv. omdat men nog niet lang mantelzorg verleent of zichzelf niet als mantelzorger beschouwt) en dat de mantelzorgsituatie nog te onduidelijk is om hierover met directe collega’s te praten.
(actie: Er worden themabijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers en voor teamleiders)

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
De enquête wijst uit dat Mantelzorg goed bespreekbaar is voor een grote meerderheid van de medewerkers. Door het als (mogelijk) onderwerp onderdeel uit te laten maken van het goede gesprek wordt de dialoog bevorderd tussen teamleider en medewerker. Daarnaast worden er periodiek themabijeenkomsten georganiseerd (kennislunch, lezing, workshop, themabijeenkomst teamleiders).

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
Alle verlofregelingen zijn overzichtelijk gerangschikt op Westernet (ons intranet) . Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor thuiswerken en flexibele planning / inroostering.

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
We hebben een enquête gehouden, met de uitkomsten zijn we aan de slag gegaan (oa. informatie toegankelijk maken, een Mantelzorg café (2022) georganiseerd en een bijeenkomst voor Mantelzorgers (voorjaar 2023). Najaar 2023 vindt een themabijeenkomst over Mantelzorg plaats voor teamleiders. Jaarlijks worden er periodiek themabijeenkomsten georganiseerd (bijv. kennislunch, lezing, workshop, themabijeenkomst teamleiders).

Gemeente Westerkwartier is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties