Werk&Mantelzorg

Mosae Zorggroep

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 23 februari 2015

Mosae Zorggroep is een maatschappelijke organisatie die zich richt op behoud van zelfredzaamheid van met name ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het werkgebied is Maastricht- West. Mosae Zorggroep heeft 5 vestigingen in Maastricht. Bij Mosae werken 844 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Binnen het provinciale project ‘Sterk in Zorg en Werk’ is Mosae Zorggroep samen met Steunpunt Mantelzorg Zuid kartrekker. Het project is in 2013 gestart en wordt in mei 2015 afgerond.
 • In 2014 heeft een nulmeting plaatsgevonden binnen Mosae Zorggroep. Op basis van de resultaten van deze scanlijst is een Plan van Aanpak invoering Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid samengesteld.
 • In de gedrukte en digitale nieuwsbrief van Steunpunt Mantelzorg worden sinds de start van het project artikelen geplaatst over het thema Werk en Mantelzorg en de voortgang van het project.
 • Het intranet van Mosae Zorggroep (Mosaenet) wordt gebruikt om medewerkers te informeren over het thema Werk en Mantelzorg.
 • Informatiestand op FAM congres in Maastricht in 2014 over het project ‘Sterk in Zorg en Werk’ binnen Mosae Zorggroep. 
 • PR-campagne met als motto ‘Mosae maakt werk van mantelzorg!’ met als doel het informeren van medewerkers en het bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer vindt plaats vanaf 15 januari aanstaande tot 15 maart 2015. In deze periode worden medewerkers via een direct mailing en publicaties via Mosaenet geïnformeerd over het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid van Mosae Zorggroep, over de verlofregelingen, over de actie ‘Sterk in Zorg en Werk’ en over de mogelijkheden op het terrein van maatwerkoplossingen.
 • Er is door de provinciale televisiezender L1 een reportage gemaakt over Werk en Mantelzorg waarin een lid van de projectgroep ‘Sterk in Zorg en Werk’ gefilmd is tijdens haar werk en de zorg voor haar zelfstandig wonende moeder. Deze documentaire is uitgezonden op L1 en de medewerkers van Mosae Zorggroep zijn geattendeerd op deze uitzending via Mosaenet.
 • Een mantelzorgende medewerker en haar teamleider zijn geïnterviewd. Centraal in dit artikel staat de ervaring van de mantelzorgende medewerker en de steun die ze vanuit de organisatie krijgt bij het combineren van deze taken. Dit interview werd gepubliceerd in de Nieuwsbrief van Steunpunt Mantelzorg en via Mosaenet. 
 • Start waarderingsactie: om meer zicht te krijgen op het aantal medewerkers dat werk en mantelzorg combineert, is Mosae Zorggroep gestart met een waarderingsactie. Mantelzorgende medewerkers worden gestimuleerd zichzelf of een collega aan te melden voor deze actie. Een jury kiest dan 2 medewerkers die op 23 februari aanstaande in het zonnetje worden gezet. 
 • Op 23 februari 2015 vindt een feestelijke bijeenkomst plaats voor alle medewerkers en relaties van Mosae Zorggroep waarin het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid nog een keer feestelijk onder de aandacht wordt gebracht. Een onderdeel van deze bijeenkomst is ook de uitreiking van de Erkenning Werk en Mantelzorg. Om meer zorgorganisaties in de regio te stimuleren aan de slag te gaan met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid wordt bij deze bijeenkomst lokale en regionale media uitgenodigd. Iedere aanwezige mantelzorgende medewerker ontvangt een kleine attentie.
 • Met de bedrijfsarts is de afspraak gemaakt dat hij (anoniem) aangeeft dat er een medewerker bij hem op spreekuur is geweest die aangeeft dat zijn arbeidsongeschiktheid te maken heeft met de combinatie mantelzorg en werk. Ook is afgesproken dat hij actief hier naar vraagt.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er worden zaken opgepakt op het terrein van beleid, communicatie, scholing en managementgegevens. Binnen het Plan van Aanpak is als verbeterpunt opgenomen het thema Werk en Mantelzorg te bespreken tijdens het functioneringsgesprek. Mosae Zorggroep gaat echter over naar Zelfsturende teams. Verantwoordelijkheden komen meer bij medewerkers en hun teams te liggen. Teams worden ondersteund door een teamcoach. Er wordt gekeken hoe het bespreekbaar maken van het thema binnen de nieuwe organisatiestructuur het beste opgepakt kan worden. De aandachtsfunctionaris Werk en Mantelzorg draagt zorg voor het implementeren van deze verbeteractie. Mosae Zorggroep neemt tevens deel aan het programma InvoorMantelzorg (www.invoormantelzorg.nl).
 • Door het onderwerp Werk en Mantelzorg in diverse overleggen met regelmaat te laten terugkomen wordt het gesprek over de combinatie van mantelzorg en werk op gang gehouden. Zo wordt er geborgd dat het onderwerp bespreekbaar is en blijft.
 • Eind 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een scholing voor leidinggevenden van zorgorganisaties. Coördinatoren van steunpunten mantelzorg in Limburg ontvangen van een docent van Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL een Train de Trainers cursus voor de uitvoering van deze scholing. Mosae Zorggroep fungeert als klankbord bij de ontwikkeling van deze cursus.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen, eventueel in overleg met de aandachtsfunctionaris:
• Flexibele werktijden
• Andere werktijden
• Geen nachtdiensten
• Andere werkzaamheden
• (Deels) thuiswerken
• Ruilen van diensten met collega’s
• Tijdelijk minder werken en deze uren later in goed overleg inhalen
• Inzetten van eigen verlof
• Inzetten van zorgverlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De projectgroep ‘Sterk in Zorg en Werk’ functioneert als klankbord en komt 1 x 2 maanden bij elkaar.
 • Mosae Zorggroep heeft formeel vastgelegd in personeelsbeleid dat de organisatie ondersteuning biedt aan mantelzorgende medewerkers.
 • Aanstelling aandachtsfunctionaris Werk en Mantelzorg.
 • Bij nieuwe medewerkers wordt nagevraagd of ze hun werk bij Mosae Zorggroep combineren met mantelzorg in de privésituatie. De personeelsconsulent wijst de nieuwe medewerker op de mogelijkheden op het terrein van verlofregelingen en maatwerkoplossingen.
 • Jaarlijks is er aandacht voor de Dag van de Mantelzorg.

Heeft u vragen over de aanpak van Mosae Zorggroep, neem dan contact op met Audrey Janssen, personeelsconsulent, tel:043-3549111, mail: audrey.janssen@mosaegroep.nl.

Het persbericht van Mosae Zorggroep over de ontvangst van de Erkenning.

Mosae Zorggroep is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties