Werk-Mantelzorg

Movisie

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 augustus 2016

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. We ondersteunen, adviseren en werken samen met maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk en toegesneden op het vraagstuk en op de organisatie.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bij leidinggevenden en HR is inzichtelijk welke werknemers mantelzorger zijn en met hen wordt besproken hoe de combinatie werk en zorgtaken wordt ervaren.
 • Periodiek wordt er op intranet een informatief bericht geplaatst over mantelzorg.
 • Tijdens de jaarlijkse doelstelling- en ontwikkelgesprekken wordt er aandacht aan dit thema besteed. Met name over de combinatie zorg- en werktaken en het voorkomen van overbelasting.
 • Aan het thema wordt aandacht besteed tijdens lunchbijeenkomsten die een aantal keer per jaar worden gehouden. Een ervaringsdeskundige werknemer vertelt een persoonlijk verhaal aan collega’s, waarbij ook de link gelegd wordt naar de professionele situatie van Movisie als kennisinstituut.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er wordt aandacht aan het thema besteed tijdens jaarlijkse doelstellingen- en ontwikkelgesprekken.
 • Het thema wordt besproken tijdens verschillende werkoverleggen.
 • Leidinggevenden en HR voeren periodiek een gesprek met de mantelzorgende werknemer over hoe het gaat en wat helpt om de combinatie werk en mantelzorg goed te kunnen (blijven) doen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • In overleg tussen leidinggevende, mantelzorgende werknemer en HR wordt gezocht naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden en werkdagen.
 • Extra gewerkte uren opsparen en inzetten om de arbeidsduur tijdelijk in te korten.
 • Tijdelijk minder werken middels een tijdelijke contractaanpassing.
 • Extra verlof kopen vanuit het Individueel Keuzebudget.
 • Vitaliteitsuren opnemen en/of het loopbaanbudget omzetten in extra verlofuren.
 • Thuiswerk mogelijkheden.
 • Tijdelijk zorgverlof opnemen.
 • Tijdelijk de werkbelasting aanpassen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • In het personeelshandboek staat een artikel over mantelzorg, waarin de mogelijkheden genoemd worden.
 • Leidinggevenden en HR spreken regelmatig met mantelzorgende werknemers over de combinatie werk-/zorgtaken.
 • Op het beoordelingsformulier is ruimte om mantelzorg bespreekbaar te maken door specifiek naar de persoonlijke situatie van de werknemer te vragen.
 • Een aantal keer per jaar wordt op intranet aandacht besteed aan mantelzorgers.
 • Jaarlijks op 10 november, Dag van de Mantelzorg, is er op intranet extra aandacht voor mantelzorg(ers).
 • Elke werknemer kan een afspraak met de arbodienst maken als de combinatie werk-/zorgtaken uit balans raakt of dreigt te raken.
Movisie is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties
De erkenning aanvragen