Werk&Mantelzorg

PGGM

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. De PGGM Coöperatie U.A. is in 2007 opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie. De missie van PGGM: Wij helpen mensen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Wij doen dat op een manier waarop we duurzaam waarde kunnen toevoegen aan de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk. Want een goed pensioen is meer dan geld alleen. PGGM is een organisatie waar gewerkt wordt met geld, maar waar het draait om mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Een projectgroep opgezet en regelmatige mondelinge updates over het onderwerp mantelzorg, zodat alle HR professionals weten waar de projectgroep mee bezig is, waarom en waar ze info kunnen krijgen.
 • Bijeenkomst geweest met werknemers met mantelzorgtaken over het thema Mantelzorg.
 • Start ambassadeursgroep Mantelzorg vanuit de bijeenkomst voor werknemers (functie: klankbord, gevraagd en ongevraagd ideeën aandragen, helpen het gesprek in de organisatie op gang te brengen).
 • Gesprek tussen de Company Counselor en projectleider. Kernpunt: mantelzorg in relatie tot Duurzame Inzetbaarheid.
 • In de campagne Fit for the Future wordt op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de balans werk/privé  zowel bij managers als medewerkers en daarmee impliciet ook voor mantelzorg.
 • Tijdens Week van de Waardevolle Toekomst (9 – 12 oktober 2017) is er een theatervoorstelling opgevoerd over Mantelzorg door Ervarea.
 • PGGM&co (de ledenorganisatie) heeft een mantelzorgcommunity opgezet en faciliteert regelmatig activiteiten voor deze community. Veel PGGM’ers zijn ook lid van de coöperatie en ontvangen dus de uitnodigingen. Daarnaast wordt hierover PGGM breed gecommuniceerd: www.wijmantelzorgers.nl.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg wordt een onderdeel van werk/privé thema tijdens jaar/functionering gesprekken. Er wordt onderzocht of er specifiek sprake moet zijn van de ‘werk-zorg’ balans.
 • Mantelzorg /balans werk-privé komt terug in opleiding/workshop voor managers (‘Signaleren en herkennen disbalans en hoe hiermee om te gaan’ en workshop ‘Hoe coach jij jouw medewerkers om Fit for the future te zijn en te blijven’.
 • PGGM heeft zich verbonden aan de strijd tegen dementie. Activiteiten hierin:
  o Maatschappelijk partnership met Alzheimer Nederland dat zich met name uit in de opzet en doorontwikkeling van Dementie.nl (gaat voor een groot deel over mantelzorg).
  o Founder van Deltaplan Dementie.
  o Mede uitvoerder van het nationale programma Samen Dementievriendelijk.Dementie en mantelzorg liggen dicht bij elkaar. Over deze onderwerpen wordt regelmatig gecommuniceerd. Dementie is een van de thema’s van de maatschappelijke agenda, het  onderwerp hoort bij PGGM, waardoor de drempel om erover te praten lager wordt.  Door op corporate niveau zich te verbinden aan deze programma’s wordt automatisch het gesprek intern ook over deze items gevoerd en activiteiten bij medewerkers onder de aandacht gebracht. Medewerkers kunnen er niet omheen en worden daarmee ook geraakt op hun welzijn in de privésfeer.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Medewerkers bij PGGM zetten wettelijke regelingen actief in als het gaat om verlof en flexibel werken. Ook kent PGGM een thuiswerkregeling.
 • Het overgrote deel van de managers van PGGM stuurt op output in plaats van op aanwezigheid. Dit helpt medewerkers om hun tijd flexibel in te delen.
 • Leidinggevende en medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen als het gaat om de combinatie werk en mantelzorg. Dit is ook opgenomen in de cao.
 • Medewerkers kunnen op kosten van PGGM een coaching traject volgen om werk en zorg beter in balans te brengen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • PGGM heeft mantelzorg expliciet opgenomen in de cao van PGGM 2016-2017. Het onderwerp staat ook weer op de lijst om opgenomen te worden in de nieuwe cao.
 • Er wordt regelmatig door PGGM&co PGGM-breed gecommuniceerd over (activiteiten van) de community voor mantelzorgers Wij Mantelzorgers, www.wijmantelzorgers.nl.
 • PGGM is founder van WeHelpen. Op de Dag van de Mantelzorg start een pilot van WeHelpen met een interne community, om te stimuleren dat collega’s elkaar onderling willen helpen met niet- werk gerelateerde taken/klussen.
 • In 2017 geven we op de Dag van de Mantelzorg, door het uitreiken van de Erkenning ‘Wij Werken Mantelzorgvriendelijk’ en de start van de pilot WeHelpen, een duidelijk statement dat PGGM de impact van mantelzorg erkent en haar eigen mantelzorgers wil ondersteunen.
 • Er is een HRM pagina op intranet over mantelzorg in relatie tot werk en ondersteuningsmogelijkheden voor werknemers met mantelzorgtaken.
 • De werk/privé balans met specifiek mantelzorg is een onderdeel tijdens functioneringsgesprekken.

PGGM werd begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

PGGM is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties