Werk-Mantelzorg

Estinea

Erkende werkgever sinds 10 november 2023

Estinea ondersteunt mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Wij zetten ons in voor hun levensgeluk. Daarbij werken we vanuit de overtuiging dat iedereen – met steun van anderen – mee kan doen in de samenleving.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
Samen met de werkgroep Fit en Vitaal is reeds in 2019 een onderzoek geweest naar mantelzorg onder medewerkers. De respons op dit onderzoek was 60%. Van de 543 medewerkers die de enquête destijds hebben ingevuld waren er 161 mantelzorgers en 82 medewerkers in het verleden mantelzorger geweest. Bijna de helft van deze 161 mantelzorgers heeft al meer dan 5 jaar mantelzorgtaken. Door de impact van COVID-19 is de uitvoering van het destijds opgestelde plan van aanpak stil komen te liggen. In september 2022, toen alle maatregelen weer volledig werden opgeheven en we als zorgorganisatie weer terug naar normaal konden, is het plan van aanpak opnieuw opgepakt en ten uitvoer gebracht.
Op de dag van de mantelzorg (10 november) besteden we hier via ons intranet middels een nieuwsbericht aandacht aan. Ook in ons personeelsmagazine (Binnenstebuiten) van april 2023, is het thema middels een ervaringsverhaal in beeld gebracht.
Het thema Mantelzorg en Werk is in het voorjaar van 2023 besproken door de managers in alle werkoverleggen van de locaties. Ook is er op ons intranet in het voorjaar van 2023 een pagina voor mantelzorg ingericht met onder andere ervaringsverhalen, links naar informatie voor ondersteuning thuis en links naar workshops binnen estinea.
Middels de notificatie berichten op ons intranet wordt met regelmaat verwezen naar deze workshops die Estinea biedt rondom mantelzorg. Ook biedt het platform “estinea fit en vitaal” tijdens de fit en vitaal weken jaarlijks een 1,5 uur durende workshop aan over mantelzorg vanuit de organisatie “bewegen werkt”.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
De regiomanagers binnen Estinea hebben samen met de bestuurder en de afdeling P&O op 7 februari jl. een workshop “effectief omgaan met mantelzorg” onder leiding van Heidi Sprekelmeijer van Jong&Veer, gevolgd. Deze training gaf kennis en bewustwording aan managers en P&O met concrete handvatten voor signalering, interventies en tips voor het gesprek en de concrete ondersteuning in het kader van mantelzorg. Voorts bespreekt de manager dit onderwerp tijdens het werkoverleg op de locaties, signaleert hij en gaat in gesprek en/of verwijst door. Middels het aanbieden van workshops en trainingen proberen wij eveneens de bespreekbaarheid te vergroten.

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
Er zijn groepstrainingen georganiseerd, zowel online als fysiek. De online workshop duur 1,5 uur en heeft onder andere als doel om erkenning te geven aan de dubbelrol als medewerker en mantelzorger. De fysieke training behelst een hele dag en wordt gegeven door mantelzorgcoach Ria Schlepers. In deze training bieden medewerkers hun persoonlijke signalen die wijzen op stress in beeld.
Individuele begeleiding van de medewerker met mantelzorgtaken die vastloopt is er vanuit de mantelzorgcoach. In overleg met de betrokken manager kan de (zwaar) overbelaste mantelzorger een traject starten bij mantelzorgcoach Ria Schlepers. Daarnaast brengt estinea de inzet van een mantelzorgmakelaar onder de aandacht bij de mantelzorger die werkt. Mocht het aanvullende pakket vanuit de zorgverzekeraar dit niet vergoeden dan draagt Estinea deze kosten. In overleg met de manager en het team kan er tijdelijk gekeken worden naar inzet van PBL uren, aanpassingen van het dienstrooster zodat medewerker op de tijden dat mantelzorgtaken nodig zijn, thuis kan zijn, tijdelijke aanpassing contracturen, opname zorgverlof.

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
Er is eerst een mantelzorgonderzoek geweest onder alle medewerkers (2019). Helaas is door de uitbraak van de corona pandemie het daaropvolgende opgestelde plan van aanpak niet ten uitvoer gebracht. In september 2022 is dit plan van aanpak geactualiseerd en in overeenstemming met het externe bureau dat het mantelzorgonderzoek van destijds heeft uitgevoerd (Jong en Veer) ter goedkeuring naar het MT gegaan. Jong en Veer heeft ons hierin geadviseerd. Na instemming van het MT is het plan van aanpak naar de OR gegaan. Daar werd met enthousiasme gereageerd.
De uitvoering van het plan van aanpak is in het najaar van 2022 gestart met het opzetten van een aparte Mantelzorgpagina op KEES (KEnnisplatform EStinea, ons intranet). Gevuld met onder andere ervaringsverhalen, links naar diverse websites, een overzicht van veelgestelde vragen rondom mantelzorg, is dit een aansprekende pagina geworden.
Om het in de juiste volgorde binnen de organisatie onder de aandacht te brengen is ervoor gekozen om de managers en de afdeling P&O in een vroeg stadium middels een interactieve workshop kennis te laten maken met het onderwerp. Heidi van Jong en Veer heeft ons een spiegel weten voor te houden en ons bewust gemaakt van het lastige pakket waarin een medewerker met mantelzorgtaken zich kan bevinden, maar ook hoe een medewerker weer in zijn kracht te zetten. Kijkend naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Ook de medewerker weer zelf de regie te laten pakken. De managers hebben, met dit in hun rugzak, het onderwerp op de werkoverleggen bespreekbaar gemaakt. Er zijn nieuwsberichten zowel online (intranet) als fysiek (personeelsblad) geweest met onder andere ervaringsverhalen.
Workshops en trainingen zijn opgestart waar medewerkers zich via de leeromgeving van Estinea voor in kunnen schrijven en waar ze via de notificaties op KEES op worden geattendeerd.
Er is één P&O adviseur aangesteld als aanspreekpunt voor mantelzorg breed. Vanuit deze adviseur zijn er half jaarlijkse overleggen met extern bureau Jong & Veer om ontwikkelingen binnen mantelzorg te bespreken en tools en tips aangereikt te krijgen. Tevens draagt deze adviseur de taak om periodiek middels intranet of anders aandacht te vragen voor dit onderwerp. Ook binnen de werkgroep Fit & Vitaal, welke periodiek bij elkaar zit , is mantelzorg een vast onderwerp op de agenda.

Estinea is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties