Werk&Mantelzorg

Gemeente Alphen aan den Rijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 april 2015

Gemeente Alphen aan den Rijn, met ongeveer 830 medewerkers, is de centrumgemeente in het Groene Hart. De ruim 100.000 bewoners wonen in de stad Alphen, met alle voorzieningen, of juist in de buitengebieden, met de rust en ruimte van het natuurlijk landschap. In het hart van de Randstad, in het oog van de vier grote steden. Er wordt geld verdiend en er wordt plezierig geleefd. Voor de bewoners, bedrijven en instellingen van die gemeente werken de medewerkers van de gemeentelijke organisatie. 

De individuele publieksdienstverlening van gemeente Alphen aan den Rijn rust op drie pijlers: centraal, digitaal en maatwerk. De directie heeft drie speerpunten benoemd: externe oriëntatie, dienstbaar & dichtbij en beste werkgever.


Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderdeel van personeelsgesprekken: leidinggevenden en medewerkers hebben binnen de algemene kaders de ruimte om in onderling overleg invulling te geven aan een personeelsgesprek (functionerings- en/of ontwikkelgesprek), afhankelijk van de wensen en behoeften van beiden en de situatie van dat moment. Mantelzorg is opgenomen als ‘warm aanbevolen’ gesprekonderwerp bij personeelsgesprekken, als onderdeel van het thema ‘belasting-belastbaarheid’. Warm aanbevolen gespreksonderwerpen zijn onderwerpen die eigenlijk altijd – in meer of minder mate – van belang zijn om te bespreken tijdens het personeelsgesprek.
 • Vaste intranetpagina over ‘mantelzorg en werk’, als onderdeel van het Gezondheidsbeleid, met:
  – een informatiebrochure voor medewerkers;
  – een informatiebrochure voor leidinggevenden;
  – overzicht van de diverse regelingen;
  – verwijzingen naar websites voor meer informatie en ondersteuningsmogelijkheden.
 • Berichten op intranet, gerelateerd aan de Dag van de Mantelzorg.
 • De ondernemingsraad vraagt actief aandacht voor het onderwerp mantelzorg en is hier actief bij betrokken.
 • Aanbod van zorgboeken; medewerkers kunnen 35 verschillende zorgboeken lenen bij de afdeling P&O, met goede en betrouwbare informatie over een ziekte of aandoening (uitgave van Zilveren Kruis). 
 • ‘Het verhaal van …’ wordt toegevoegd op intranet. Hierin vertelt een medewerker of leidinggevende hoe hij/zij in de specifieke situatie mantelzorg met werk heeft gecombineerd.


Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Naast de functionerings- en/of ontwikkelgesprekken (zie hierboven) is het thema onderwerp van gesprek in de periodieke overleggen tussen de personeelsmanagementadviseur (P&O) en de leidinggevende.
 • Informatie op intranet (Mantelzorg en werk) wijst op het belang van de dialoog tussen leidinggevende en mantelzorger.
 • Bij vragen van een medewerker aan P&O wordt, naast informatieverstrekking door P&O, ook het belang van een gesprek met de leidinggevende hierover benadrukt. 


Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Mantelzorger en leidinggevende zoeken samen naar maatwerkoplossingen, indien nodig met advies van de personeelsmanagementadviseur (P&O), bijvoorbeeld afspraken over takenpakket i.r.t. mantelzorgtaken.
 • Plaats- en tijdonafhankelijk werken, waaronder thuiswerkmogelijkheden.
 • Flexibele werktijden; indien bij een functie sprake is van werken in roosterverband houdt de leidinggevende zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de mantelzorger bij het maken van het rooster.
 • (Tijdelijke) aanpassing van de arbeidsduur (minder werken).
 • Vanaf 1 januari 2015 gelden voor de gemeentelijke sector nieuwe regels rondom verlofuren. Medewerkers hebben hiermee ruimere mogelijkheid gekregen hun bovenwettelijke verlofuren mee te nemen naar volgende jaren. Dit kunnen medewerker bijvoorbeeld benutten ten tijde van mantelzorgtaken. Dit wordt meegenomen bij het informeren van de medewerkers over de wijzigingen.


Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het thema komt in diverse hoedanigheden terug in de verschillende P&O-beleidsnotities, waaronder:
  – Contourennota Personeel & Organisatie: … “Wie holt moet op tijd even stilstaan. Ons personeelsbeleid is erop gericht dat evenwicht te bewaken.”
  – Gezondheidsbeleid: … “We leven in een tijd waarin veel mensen continu rennen en proberen in een dag zoveel mogelijk te doen. Dat vergt veel van mensen en ook van onze medewerkers. Gezondheid is bij de alledaagse hectiek een belangrijk aandachtspunt. Gemeente Alphen aan den Rijn wil voor haar medewerkers meer dan alleen een veilige en gezonde werkomgeving. Zij wil de mentale en fysieke vitaliteit van haar medewerkers bevorderen.”
  – Resultaatgerichte personeelsgesprekken: Mantelzorg is opgenomen als ‘warm aanbevolen’ gesprekonderwerp bij personeelsgesprekken, als onderdeel van het thema ‘belasting-belastbaarheid’.
 • Zie ook de hierboven genoemde punten betreffende de gesprekken, de Dag van de Mantelzorg en het informeren van de medewerkers.

Tineke Verbakel (plaatsvervangend voorzitter van de Ondernemingsraad & Pieter Jeroense (gemeentesecretaris van Gemeente Alphen aan den Rijn).

Het bericht van de gemeente Alphen aan den Rijn op hun intranet. 

Gemeente Alphen aan den Rijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties