Werk&Mantelzorg

Gemeente Apeldoorn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2016

De gemeente Apeldoorn streeft naar een comfortabele gezinsstad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Voorop staat dat we er als organisatie willen zijn voor publiek en ondernemers door betrokken, uitnodigend en slagvaardig te werken. 

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bewustwordingscampagne Werk en Mantelzorg: verspreiding van posters, agendering van het thema Mantelzorg in team/werk overleg, aankondiging van onderzoek Werk en Mantelzorg.
 • Digitaal onderzoek naar Werk en Mantelzorg onder medewerkers van eenheid JZW.
 • Terugkoppeling van onderzoeksresultaten middels intranet van gemeente, team/werkoverleg en Werk en Mantelzorglunch.
 • Werk en mantelzorglunch voor medewerkers met mantelzorgtaken.
 • Gesprekken projectleider Werk en Mantelzorg van eenheid JZW met gemeentesecretaris en afdeling HRM over thema Werk en Mantelzorg.
 • Vermelding van thema Werk en Mantelzorg in bestuursakkoord ‘Door!’ 2014 – 2018. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Er ligt een initiatief voor een inspiratiebijeenkomst Werk en Mantelzorg, gepland in 2016. Deze bijeenkomst is een vervolg op de uitgevoerde activiteiten aangaande het thema Werk en Mantelzorg binnen gemeente Apeldoorn.
 • De werk/privé balans, met specifiek het thema mantelzorg, is vast onderdeel van gesprekken tussen leidinggevende en medewerker.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De gemeente Apeldoorn spant zich sterk in voor mantelzorgers en heeft daarvoor een breed HRM-instrumentarium tot haar beschikking. Zo bestaat de mogelijkheid van tijdelijke aanpassing van contracturen, aanpassing takenpakket of thuis te werken om de combinatie Werk en Mantelzorg mogelijk te maken.
 • Eenheid PC&B/HRM is op de hoogte van het project Werk en Mantelzorg binnen de gemeente Apeldoorn als werkgever en ambassadeursbedrijven in Apeldoorn.
 • Er is aandacht voor standaardregelingen, maatwerkoplossingen en zorgverlof om de combinatie Werk en Mantelzorg mogelijk te maken. Deze aandacht bestaat uit
  • Het actief bespreekbaar maken van de werk/privé situatie, specifiek mantelzorg
  • Het aanbieden van informatie over zorgverlof op intranet
  • Het aanbieden van scholing in het kader van persoonlijk leiderschap
  • Het agenderen van de werk/privé balans in functioneringsgesprekken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In het Bestuursakkoord ‘Door!’ voor de periode 2014-2018, besteedt het college aandacht aan mantelzorgers: ‘Werkgevers die gevestigd zijn in Apeldoorn worden door de gemeente  aangespoord meer rekening te houden met de positie van haar personeel met mantelzorgtaken. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld’. In het project ‘Werk en Mantelzorg’ werkt de gemeente samen met o.a. Hollander Techniek, Feluagroep en de Goede Zorg. Met het project worden organisaties en mantelzorgers geïnformeerd over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Ook wordt gewerkt aan bewustwording van de positie van mantelzorgers in een bedrijf en de mogelijke spanningen die dit oplevert
 • In februari 2014 is er een ronde tafelsessie geweest met geïnteresseerde bedrijven in het thema Werk en Mantelzorg. Acht bedrijven in het Apeldoornse hebben het thema Werk en Mantelzorg actief geagendeerd
 • Bovenstaand heeft geresulteerd in een ambassadeursbijeenkomst in februari 2015. Een aantal bedrijven hebben samen met gemeente Apeldoorn en steunpunt Mantelzorg De Kap een intentieverklaring ‘Apeldoorn maakt werk van mantelzorg’ getekend.
 • Gemeente Apeldoorn en ambassadeursbedrijven hebben met het project Werk en Mantelzorg aandacht gehad in Binnenlands Bestuur (off- en online), website voor gemeenten, www.goedopgelost.overheid.nl, dagblad Trouw en de regionale dagbladen.

De gemeente Apeldoorn is begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Dijkstra (HRM-adviseur) via 055 580 24 20 of r.x.dijkstra@apeldoorn.nl.

 

Gemeente Apeldoorn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties