Werk&Mantelzorg

Gemeente Emmen

Ambassadeur sinds: december 2010
Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 november 2015

Onze missie is: wij durven samen met anderen kansen te creëren. De wil om samen te werken is al decennia lang terug te zien in het gebiedsgericht werken in de 35 dorpen en wijken die Emmen rijk is. Verbinden, Ruimte, Daadkracht en Realistisch. Onze kernwaarden hebben we samengevat in het voor ons betekenisvolle woord VeRDeR:

Binnen de gemeente Emmen:

 • is bekend wat mantelzorg is;
 • is bekend dat belang wordt gehecht aan een goede werk-privé balans, ook van de mantelzorgers;
 • is bekend wat de regelingen en faciliteiten zijn  die worden aangeboden om de combinatie werk en mantelzorg te optimaliseren;
 • is bekend wanneer hier gebruik van gemaakt kan worden;
 • is het thema bespreekbaar in het team /de afdeling/de organisatie;
 • is er een open cultuur waarin men zich veilig voelt om er over te praten;
 • zijn de kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen en er voor elkaar zijn van toepassing;
 • zoeken leidinggevenden en mantelzorgers samen naar maatwerkoplossingen.

Welke concrete acties heeft de gemeente Emmen opgepakt en uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

In de organisatie:

 • is aandacht voor mantelzorg (behoefte en ervaring) in het om de twee jaar onder alle medewerkers uit te voeren Medewerkers Inspiratie Onderzoek*;
 • is relevante informatie (welke vormen/mogelijkheden van verlof zijn beschikbaar, maatwerk)  makkelijk te vinden op Intranet (apart item bij “veel geraadpleegd”);
 • is in professionaliseringsprogramma  management (50 teamleiders) expliciete aandacht (in de vorm van een workshop) voor het thema mantelzorg (herkenning, behoefte, erkenning, mogelijkheden);
 • komt het thema mantelzorg in  de jaarlijkse gesprekscyclus (3 x per jaar gesprek tussen medewerker en leidinggevende) aan de orde;
 • aandacht voor thema  middels en serie artikelen in personeelsblad PM en via posters en brochures;
 • wordt verwezen naar inzet en betrekken van  Welzijngroep Sedna – Emmen;
 • is jaarlijkse een “update” en aandacht voor Mantelzorg rondom de week  van de Mantelzorg.

Hoe wordt de dialoog  tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s bevordert ?

In de organisatie:

 • is mantelzorg  onderwerp van gesprek in gesprekscyclus;
 • via workshop voor leidinggevenden;
 • is aandacht voor thema in teamoverleg;
 • Via Medewerkers Inspiratie Onderzoek (resultaten worden met medewerker/team besproken)* 

Emmen biedt de volgende ( maatwerk)oplossingen:

 • benutten van flexibele werktijden;
 • tijdelijk minder uren werken met mogelijkheid tot (later) inhalen van uren;
 • verschuiven van werktijden;
 • wisselen naar 4 x9  i.p.v. 5 x 8;
 • mogelijkheid kort/langdurend zorgverlof;
 • maatwerk (afhankelijk van de situatie);
 • thuiswerken (indien mogelijk);
 • extra buitengewoon verlof (door werkgever  te verlenen voor max. 1 jaar);
 • verschuiven (binnen team) van werkzaamheden.

Dit is geregeld in de rechtspositieregeling (GAR) en voor een ieder te raadplegen op Intranet (RAP) met o.a. doorlink naar van toepassing zijnde artikelen Wet Arbeid en Zorg

Welke concrete stappen heeft Emmen gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:     

 • heeft regelgeving (rechtspositie met diverse verlofmogelijkheden)voor iedere medewerker via Intranet toegankelijk gemaakt. Is gemakkelijk te vinden en te raadplegen;
 • maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens gesprekscyclus (met gesprekscyclus gestructureerd 3 maal per jaar gesprek tussen leidinggevende en medewerker);.
 • leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is, of binnen team (hulp)mogelijkheden bestaan,  of aanpassingen nodig zijn;
 • communicatie en informatie; (extra) aandacht voor Mantelzorg via Intranet in week van de Mantelzorg;
 • specifieke aandacht voor thema mantelzorg in professionaliseringprogramma teamleiders;
 • Mantelzorg is een constant item in het om de twee jaar te houden Medewerkers Inspiratie Onderzoek waarvan de uitkomsten in  teamverband worden besproken.  Daarnaast kunnen  medewerkers- op basis van hun individuele MIO-resultaten, voor zover zij willen, in overleg met hun leidinggevende. 

* m.b.t. het MIO is het uitvoerend bureau (Schouten & Nelissen Research) betrokken bij het thema mantelzorg, heeft aan het programma t.b.v. leidinggevenden deelgenomen en formeert mede aan de hand van de input workshop een aantal in het MIO-2016 op te nemen vragen.

Ambassadeursrol van de gemeente Emmen

In december 2010 sloegen gemeente Emmen en de Vereniging Parkmanagement bedrijventerreinen Emmen (VPB) de handen ineen om mantelzorgvriendelijk beleid bij bedrijven te stimuleren.

Eén van de resultaten is de ondertekening van de intentieverklaring ‘Werk & Mantelzorg bedrijventerreinen in de gemeente Emmen’. De gemeente Emmen, de VPB, Univé, Zilveren Kruis Achmea en Welzijngroep Sedna zetten tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PB op 13 december 2010 hun handtekening onder deze verklaring.

Met de ondertekening van de intentieverklaring spreken de genoemde partijen af om werk en mantelzorg structureel op de kaart te zetten en onder de aandacht te houden bij de bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Emmen. Het doel hiervan is om werkgevers te informeren over, te stimuleren in en te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van mantelzorgvriendelijk beleid. Op deze wijze moeten ondernemers zich bewust worden en blijven van werkende mantelzorgers. Het ondertekenen van de intentieverklaring betekent ook dat de gemeente Emmen de denkbeeldige stok overdraagt aan de andere betrokken partijen voor wat betreft het onderwerp ‘werk en mantelzorg op bedrijventerreinen’.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met dhr. Huib Langerak, Beleidsmedewerker HRM afdeling PJC/team O&A

Mail/telefoon: h.langerak@emmen.nl, tel: 0591 – 685972

Gemeente Emmen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties