Werk&Mantelzorg

Gemeente Hellendoorn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2016

De Overijsselse gemeente Hellendoorn telt rond de 36.000 inwoners en kenmerkt zich door een aantal kernkwaliteiten: ruimte, rust, veiligheid en sociale betrokkenheid. Die kernkwaliteiten bepalen het wonen, het werken en recreëren in de gemeente. Het gemeentebestuur koestert deze kwaliteiten en hanteert ze als uitgangspunt voor beleid, op welk gebied dan ook.

Bij de gemeente Hellendoorn zijn 328 medewerkers werkzaam, verdeeld over Het Huis voor Cultuur en Bestuur (hoofdvestiging), Gemeentewerf en het zwembad. In de gemeente Hellendoorn is het omzien naar elkaar, het Noaberschap, heel gewoon. Dit geldt ook voor de gemeente als bedrijf. Het is bij ons heel gewoon om aandacht te hebben voor elkaar, voor de balans tussen werk en privé.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bewustwordingscampagne Werk en Mantelzorg: Presentatie van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg (SVT Ov.), agendering van thema Mantelzorg en werk in afdelingsoverleggen, verschillende artikelen in het blad ‘Hellendoorn Actueel’,  informatie op intranet.
 • Via intranet, interne nieuwsbrieven en via afdelingsoverleggen is bekend welke regelingen en maatwerkoplossingen er mogelijk zijn voor werkende mantelzorgers bij de gemeente.
 • Met werkende mantelzorgers is een individueel gesprek geweest met de leidinggevende over maatwerkoplossingen voor de betreffende werknemer.
 • P&O en management maken medewerkers er op attent dat de SVT OV. kantoor heeft binnen het gemeentehuis en dat men er zo kan binnenlopen voor informatie en advies.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De werk-privé balans, met specifiek het thema mantelzorg, wordt besproken tijdens (functionerings)gesprekken tussen leidinggevende en medewerker.
 • Jaarlijks zal op de Dag van de Mantelzorg extra aandacht worden besteed aan het thema werk en mantelzorg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevenden en mantelzorger zijn samen verantwoordelijk voor het zoeken naar maatwerkoplossingen.
Verder biedt de gemeente:

 • flexibele werktijden afhankelijk van functie
 • tijdelijk minder/meer werken (tijd voor tijd of uren worden verrekend)
 • thuiswerken afhankelijk van functie
 • tijdelijk aanpassing van het takenpakket
 • advies van collega’s van het WMO loket

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de wettelijke regelingen zoals calamiteitenverlof, kortdurend- of langdurend zorgverlof of aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • ‘Werk en mantelzorg’ wordt besproken tijdens het functioneringsgesprek.
 • Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over mantelzorg en de regelingen die de gemeente biedt.
 • Op intranet kan men informatie over het thema ‘werk en mantelzorg’ vinden.
 • Het thema is opgenomen in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling onder verwijzing naar de Wet Arbeid en Zorg.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • De SVT Ov. organiseert jaarlijks rond de Dag van de Mantelzorg een activiteit/attentie voor alle mantelzorgers (en dus ook voor mantelzorgers die in dienst zijn bij de gemeente Hellendoorn) binnen de gemeente Hellendoorn.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Doosje (Senior Personeel en Organisatie) via 0548-630331 of via mail: G.Doosje@Hellendoorn.nl.

Gemeente Hellendoorn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties