Werk&Mantelzorg

Gemeente Hoorn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 16 december 2015

Gemeente Hoorn is een Great Place to Work! Dit doen we met elkaar. Zo zorgt Hoorn voor een inspirerende werkomgeving, een plek om te leren en ontwikkelen en een open cultuur met respect en vertrouwen in elkaar. Van medewerkers verwachten we persoonlijk leiderschap en we doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Zo werken we samen aan dat ene doel: een levendige stad voor iedereen. Bij de gemeente werken 550 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een onderzoek gehouden onder medewerkers om inizcht te krijgen in het aantal medewerkers dat mantelzorger is, mantelzorger is geweest of verwacht het te worden.
 • Er is een bijeenkomst geweest met een groep medewerkers (focusgroep) naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer. Dit heeft waardevolle tips opgeleverd.
 • Er zijn berichten op intranet en in nieuwsbrieven geplaatst met algemene informatie over de faciliteiten en met extra aandacht voor het thema in combinatie met aandacht voor de Dag van de Mantelzorg.
 • Er wordt een thema bijeenkomst met alle leidinggevenden gepland: bewustwording, wat kan mantelzorg zijn en betekenen, herken de signalen, wat zijn onze voorzieningen en mogelijkheden? Het mantelzorgplatform West-Friesland gaat een bijdrage leveren aan het programma.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • We werken aan een open, transparante cultuur waarin vertrouwen en ruimte geven belangrijke kenmerken zijn (Great Place to Work).
 • We werken aan eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.
 • We werken aan duurzame inzetbaarheid van personeel (aandacht voor vitaliteit, gezond en veilig werken en leven).
 • Het thema wordt besproken in de personeelsgesprekken (planning resultaten, voortgang en beoordeling/jaargesprek) en coachingsgesprekken.
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg.
 • Verhalen van mantelzorgers over bewustwording en oplossingen worden gedeeld d.m.v. interviews op het intranet.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen. Een van de Hoornse kernkwaliteiten is ‘’ja-denken’’, dus we komen daar altijd op een goede manier en in een goede balans uit.
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken: flexibele werktijden, afhankelijk van functie: thuis of elders werken.
 • Tijdelijk of structureel minder werken (met financieel vangnet vanuit Korter Werken Regeling).
 • Wisselen van werkdagen, schuiven van roostervrije dagen en/of schuiven met werktijden.
 • Langer werken om uren op te sparen, inzetten van overwerkuren.
 • Verlof:
  – Verlenen van zorgverlof (Wet Arbeid en Zorg), (onbetaald) verlof, betaald ouderschapsverlof.
  – Kopen of verkopen van extra verlof.
 • Overige voorzieningen:
  – Tijdelijk aanpassen takenpakket.
  – I-change, een digitale leefstijl coach.
 • Coaching, bedrijfsmaatschappelijk werk, budgetcoach, mantelzorgmakelaar.
 • Financiële ondersteuning mogelijk via personeelsondersteuningsfonds Hoorn.
 • Ruimte voor inzetten collega’s voor praktische ondersteuning (halen en brengen, begeleiden tijdens werk etc.).
 • Trainingen en cursussen: bijvoorbeeld mindfullness, kracht van de ervaring etc.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorgvriendelijke pagina op het internet (zie onderaan deze pagina) en intranet met verwijzing naar mogelijkheden, maatwerkoplossingen en steunpunten.
 • Balans werk en privé is onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker (in ieder geval tijdens het jaargesprek).
 • De leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn. De P&O-adviseur of de Coördinator Gezondheid wordt zo nodig advies gevraagd.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Gemeente Hoorn voor mantelzorgers binnen de gemeente

De gemeente Hoorn heeft het Actieplan zorgzame samenleving vastgesteld. Daarmee wil Hoorn er voor zorgen dat onder andere mantelzorgers de weg naar ondersteunende voorzieningen goed weten te vinden.
Het aanbod van Hoorn:
1. Respijtzorg: Het hoofddoel van deze voorzieningen is het ontlasten van mantelzorgers.
2. Mantelzorgondersteuning: Bestaat o.a. uit het adviseren en verwijzen van mantelzorgers bij vragen, informatieoverdracht, kennisoverdracht over mantelzorg richting professionals via het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland.
3. Ouderenwerk: Hierbinnen wordt aandacht besteed aan vraagstukken waar mantelzorgers mee geconfronteerd worden.
4. Pool Zorgvrijwilligers West-Friesland: Deze vrijwilligers voeren zorg gerelateerde werkzaamheden uit, zodat mantelzorgers worden ontlast. Het project is een pilot in het kader van de Regionale Sociale Agenda West-Friesland.
5. In het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland werken de West-Friese gemeenten samen met als doel om mantelzorgers beter te informeren en ondersteunen.
6. Domotica Maatjesproject. In het kader van het maatjesproject worden MBO-leerlingen gekoppeld aan ouderen.

Heeft u vragen over de aanpak van gemeente Hoorn, neem dan contact op met Marijke Visser, beleidsadviseur P&O, mail: marijke.visser@hoorn.nl.

Gemeente Hoorn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties