Werk&Mantelzorg

Gemeente Horst aan de Maas

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 december 2016

De gemeente Horst aan de Maas is een fusiegemeente, die per 2010 is ontstaan. De gemeente richt zich op het actief inspelen op de vele veranderingen vanuit de samenleving. Hierbij is de (interactie met) de klant (extern) en de medewerker (intern) leidend. Bij de gemeente zijn 318 medewerkers werkzaam.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden in 2014, dit heeft uitgewezen dat er bij de meeste medewerkers een goede balans bestaat  tussen werk en privé. Om deze situatie en de het bewustzijn met dit thema te behouden, is sinds de uitkomsten van dit onderzoek de werk-privé balans structureel een onderdeel van de gesprekscyclus (plannings- , voortgangs- en resultaatgesprekken).
 • In het arbobeleid is vastgelegd dat we een klimaat creëren waarin werkdruk, werkstress en aanverwante problemen bespreekbaar zijn, dit is bekend gemaakt aan alle medewerkers en staat op het lokale internet.
 • De bedrijfsarts is op de hoogte gesteld van het beleid met betrekking tot mantelzorg/balans werk-privé. Zodra hij signalen ontvangt wijst hij de medewerker op de mogelijkheden om met leidinggevende in gesprek te gaan over de werk en thuissituatie.
 • Adviseurs HRM hebben een signaalfunctie en wijzen, indien nodig, medewerkers op de mogelijkheden die er zijn om werk en mantelzorg te combineren.
 • Het nieuwsbericht, dat we tot de “Meest mantelzorgvriendelijke” gemeente van Limburg in 2016 zijn uitgeroepen is bekendgemaakt op intranet en daarbij is de relatie gelegd met mantelzorg binnen de interne organisatie en hoe we hier mee omgaan.
 • De wet arbeid en zorg (zorgverlof) is gepubliceerd op het lokale internet, wijzingen worden geactualiseerd en worden actief onder de aandacht gebracht van de medewerkers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er is een open cultuur, waarin medewerkers het thema mantelzorg en dreigende overbelasting met vertrouwen onder de aandacht kunnen brengen.
 • Binnen de werktijdenregeling is de mogelijkheid gecreëerd de werktijden aan te laten sluiten bij zorgtaken. Medewerkers kunnen dit, binnen kaders, zelf invullen.
 • Het thema een gezonde balans tussen werk en privé/mantelzorg vormt onderdeel  van de agenda van de gesprekcyclus (plannings- , voortgangs- en resultaatgesprekken). Hierin maken we afspraken over eventueel in te zetten faciliteiten en ondersteuning.
 • Het thema belasting en voorkomen van overbelasting wordt meegenomen in de jaarlijkse actualisatie van het plan van aanpak arbeidsomstandigheden (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Deze wordt vastgesteld door het directieteam,  ter instemming voorgelegd aan de OR en besproken in de teamoverleggen.

In de gemeente Horst aan de Maas:

1. verkiezen we mensen en hun onderlinge interactie, boven processen en hulpmiddelen.
2. verkiezen we samenwerking met de klant, boven contractonderhandelingen..

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en de mantel zorgende medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen, met gebruik making van wettelijke regelingen.
 • Los van wetgeving worden medewerkers, indien nodig,  in de gelegenheid gesteld mantelzorg te combineren met hun werk.
 • We bieden flexibele werktijden aan, afhankelijk van de functie.
 • Het is mogelijk tijdelijk minder te werken.
 • Thuiswerken:  medewerkers  zijn met ondersteuning van informatie- en communicatietechnologie in de gelegenheid  om tijd- en plaats ongebonden te werken. Door middel van laptop, tablet of smartphone hebben medewerkers overal toegang tot de werkomgeving van Horst aan de Maas.
 • Mogelijkheid tot (eventueel) onbetaald verlof.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het thema een goede balans tussen werk en privé vormt onderdeel van de gesprekscyclus.
 • In arbobeleid staat een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage.
 • We schenken jaarlijks aandacht aan dit thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • In het kader van de erkenning gaan we het onderwerp mantelzorg en de faciliteiten, die daarbij aan medewerkers kunnen worden aangeboden, nog actiever communiceren binnen de organisatie:
  We maken dit tot een terugkerend onderwerp van het teamoverleg en werkoverleg door informatie over het thema   mantelzorg, aangevuld met de mogelijke faciliteiten, te plaatsen op intranet.

De Gemeente Horst aan de Maas is op donderdag 20 oktober 2016 door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) uitgeroepen tot Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg in 2016, omdat Horst aan de Maas  er het beste in geslaagd is om aandacht voor mantelzorg en mantelzorgers in te bedden in het gemeentelijk wmo-beleid. Lees meer

Voor vragen of meer informatie over de aanpak van gemeente Horst aan de Maas, kunt u contact opnemen met Martijn Tillema, m.tillema@werkenmantelzorg.nl

Platform Mantelzorg Limburg

Gemeente Horst aan de Maas is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties