Werk&Mantelzorg

Gemeente Leidschendam – Voorburg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 februari 2019

De Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers, die zich ontwikkelt naar een regiegemeente. Wij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever, gebruik makend van nieuwe technologieën. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Ons moderne kantoor en onze mobile devices bieden alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Er is een groep op onze intranetpagina opgezet waar, onder andere:

 • Uitgelegd wordt wat mantelzorg is
 • Informatie te vinden is over:
  • de regelingen die binnen onze organisatie beschikbaar zijn om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren
  • gemeentelijke voorzieningen voor mantelzorg / andere vormen van ondersteuning te vinden is
   Hier brengen wij ook de website die wij voor onze inwoners hebben ingericht onder de aandacht (https://www.mantelzorglv.nl/)
 • Er ruimte is voor medewerkers om hun ervaringen en tips voor collega’s die mantelzorg en werk combineren uit te wisselen
 • Nieuwsberichten over mantelzorg worden geclusterd
 • Handige links voor medewerkers die werk en mantelzorg combineren worden gedeeld

Deze intranetpagina is een aantal malen (op verschillende manieren) onder de aandacht gebracht bij onze collega’s, bijvoorbeeld:

 • Via HR adviseurs zijn alle leidinggevenden op de hoogte gebracht van de lancering van de pagina (zomer 2018) met het verzoek dit met hun medewerkers te delen. Op deze wijze waren ook gelijk alle leidinggevenden op de hoogte gesteld van alle regelingen die er zijn voor mantelzorgers, zodat zij dit in gesprekken met hun medewerkers kunnen meenemen
 • Op 5 november 2018 is de pagina nogmaals onder de aandacht gebracht, tezamen met aan aantal andere initiatieven op het gebied van mantelzorg
 • Er is een meting uitgevoerd onder werknemers middels een app (Upinion) om te inventariseren hoeveel medewerkers mantelzorg en werk combineren en om de groep op ons intranet nogmaals onder de aandacht van medewerkers te brengen
 • N.a.v. de dag van de mantelzorger is een foto expositie opgezet in onze centrale hal van het Raadhuis om mantelzorg onder de aandacht te brengen bij medewerkers
 • HR adviseurs zijn geïnformeerd over de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren, zodat zij de leidinggevenden op passende wijze kunnen adviseren als medewerkers vragen hebben over het combineren van werk en mantelzorg
 • Tijdens het Winterfeest (13 december 2018) heeft onze gemeentesecretaris het thema mantelzorg onder de aandacht gebracht in zijn toespraak, en zijn er geurkaarsjes uitgedeeld aan medewerkers die mantelzorger zijn, of een mantelzorger kennen, als blijk van waardering

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • HR adviseurs zijn geïnformeerd over de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren, zodat zij de leidinggevenden op passende wijze kunnen adviseren als medewerkers vragen hebben over het combineren van werk en mantelzorg
 • HR adviseurs stimuleren leidinggevenden om het thema bespreekbaar te maken in reguliere overleggen en in functioneringsgesprekken
 • Het thema mantelzorg wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij leidinggevenden en collega’s, zodat het gemakkelijker wordt om over dit thema een gesprek aan te gaan
 • Op onze intranetpagina over mantelzorg is een speciale sectie ingericht waar medewerkers hun ervaringen en tips voor collega’s die mantelzorg en werk combineren kunnen uitwisselen. Dit bevordert de dialoog tussen medewerkers
 • We willen in 2019 aan de slag met ambassadeurs (medewerkers die werk en mantelzorg combineren) om het onderwerp bespreekbaarder te maken en ‘het goede voorbeeld’ geven aan andere collega’s over hoe je het gesprek hierover aan kunt gaan met een leidinggevende, HR adviseur of collega

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Binnen onze organisatie zijn er diverse maatwerkoplossingen die aan werknemers worden aangeboden. Deze oplossingen worden in detail toegelicht op de intranetpagina:

 • Flexibel werken / plaats- en tijd onafhankelijk werken
 • Het omzetten van variabele uren (compensatie uren) in vrije uren.
 • Iedere medewerker heeft de mogelijkheid om binnen de kaders en in goed overleg met zijn/haar leidinggevende voor een bepaalde periode maatwerkafspraken te maken, zoals:
  • Wisseling van werkdagen
  • Wijziging van rooster
  • Meer werken in minder dagen
  • Thuiswerken (voor zover de taak/functie dit toelaat)
  • Tijdelijk minder zware taken oppakken
 • Verlofregelingen, zoals:
  • Calamiteiten en ander kort verzuimverlof
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof
  • Kopen van extra verlofuren vanuit het IKB (Individueel Keuze Budget)
  • Onbetaald verlof
  • Buitengewoon verlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Leidinggevenden worden (middels advisering van goed geïnstrueerde HR adviseurs) in staat gesteld om zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek te gaan wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn
 • Het thema werk en mantelzorg wordt regelmatig onder de aandacht gebracht van medewerkers, op verschillende manieren (zie voor toelichting ook de antwoorden op bovenstaande vragen)
 • Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt tussen de maatschappelijke beleidsafdeling en de afdeling bedrijfsvoering om de goede voorbeelden en initiatieven uit onze gemeente te koppelen aan de initiatieven die wij als werkgever doen
 • In januari/februari 2019 ondertekent onze wethouder namens de gemeente een convenant mantelzorg, samen met 14 andere partijen uit onze gemeente. Dit zorgt voor een extra stok achter de deur om te blijven werken aan een goede mantelzorgvriendelijke organisatie voor onze werknemers
 • In 2018 is een werkgroep gericht op het bevorderen van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers gestart (Werkgroep Bruis). Mantelzorg is een thema dat ook binnen deze werkgroep aandacht krijgt. De werkgroep heeft budget beschikbaar om verschillende initiatieven om een goede werk-privé balans te stimuleren. Hier kunnen mogelijk ook initiatieven voor mantelzorgers uit bekostigd worden.
Gemeente Leidschendam - Voorburg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties