Werk&Mantelzorg

Gemeente Peel en Maas

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 november 2015

De gemeente Peel en Maas is een fusiegemeente die per 1 januari 2010 is ontstaan. Peel en Maas wil graag onderscheidend zijn in de lokale samenleving. Met onderscheidend bedoelen we in dit kader een bescheiden (in de zin van ‘ruimte latend’) en gepassioneerde gemeente, die uitstekend werk levert. Een gemeente die toegevoegde waarde levert voor onze lokale samenleving. Onze ambities reiken wat dat betreft ver. We willen ons onderscheiden waar het gaat om de manier waarop we waarde toevoegen voor de inwoners van Peel en Maas en de manier waarop we (groepen) burgers de ruimte laten om zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen leefomgeving. Daarbij sluiten we als gemeente aan en ondersteunen we waar nodig. Een andere en vernieuwende manier van besturen.

Bij de gemeente Peel en Maas zijn 320 medewerkers werkzaam. Er is één hoofdvestiging, te weten Het Huis van de Gemeente in Panningen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • De recente wijzigingen van de Wet arbeid en zorg (zorgverlof) zijn gepubliceerd op het lokale intranet.
  • De komende periode gaan we in het kader van de erkenning het onderwerp mantelzorg en de faciliteiten die daarbij aan medewerkers kunnen worden aangeboden, actief communiceren binnen de organisatie. In overleg met het cluster Communicatie zal hiervoor een communicatieplan worden opgesteld.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

Onlangs is een visiedocument opgesteld met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In dat kader wordt het onderwerp mantelzorg en de daarbij behorende personeelsinstrumenten ook in dit document behandeld.

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid en mantelzorg wordt steeds aan de orde gesteld in de jaarlijkse HR-gesprekscyclus. Dit betekent dat er in het jaarlijkse plannings- en functioneringsgesprek afspraken gemaakt kunnen worden over de balans tussen werk en privé en de in dat kader in te zetten faciliteiten. Hiermee is het thema mantelzorg tevens geborgd in de organisatie.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Binnen de CAO voor de sector Gemeenten (CAR/UWO) en de lokale Arbeidsvoorwaardenregeling van Peel en Maas is er geen specifiek beleid en daarbij behorende uitvoeringsregels geformuleerd met betrekking tot mantelzorg. Wel zijn er in de arbeidsvoorwaarden diverse regelingen opgenomen die medewerkers kunnen faciliteren en ondersteunen waar het gaat om de balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld in het kader van zorg voor kinderen of het verlenen van mantelzorg. Deze regelingen bieden in de praktijk van Peel en Maas voldoende mogelijkheden om op individueel niveau passende antwoorden te vinden op vragen van medewerkers met betrekking tot mantelzorg.

Het gaat dan om de volgende zaken: 

Flexibele werktijden
Steeds meer medewerkers verlenen naast hun werk ook mantelzorg. Dit is een van de belangrijkste oorzaken dat medewerkers in toenemende mate behoefte hebben aan een flexibel stelsel van werktijden en ruimte voor individuele afspraken hierover. Binnen de gemeente Peel en Maas hebben we sinds de fusie ruime bedrijfstijden afgesproken. Dit betekent dat medewerkers van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur in het gemeentehuis kunnen werken. Binnen dit dagvenster kunnen de meeste medewerkers zelf de te werken uren inplannen (zelfroostering). Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, vanzelfsprekend steeds in overleg met de directe collega’s. Sinds 2014 is dit ruime dagvenster ook opgenomen in de CAR/UWO. 

Wet arbeid en zorg (WAZO)
De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt en bundelt diverse verlofvormen voor werknemers om ervoor te zorgen dat zij werk en privé beter kunnen combineren. De bepalingen van de WAZO zijn niet opgenomen in de CAR/UWO; dit is niet nodig omdat de wet rechtstreeks van toepassing is op gemeenteambtenaren. In relatie tot mantelzorg gaat het dan met name om de volgende faciliteiten: 

Calamiteitenverlof
Het gaat hier om een onvoorziene noodsituatie die niet uitgesteld kan worden. Bijvoorbeeld bij een sterfgeval of ziekenhuisopname van een familielid, de bevalling van de partner, maar ook bij calamiteiten in huis zoals een gesprongen waterleiding. 

Kortdurend zorgverlof
Hier gaat het om de situatie dat een medewerker voor korte duur een ziek kind, partner of ouder moet verzorgen. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. 

Langdurend zorgverlof
Hier gaat het om de situatie dat dat partner, kind of ouder van de medewerker levensbedreigend ziek is en gedurende een langere periode verzorgd moet worden. 

“Het nieuwe werken” (HNW)
In Peel en Maas wordt gewerkt op basis van het concept van HNW. Dit betekent dat medewerkers met ondersteuning van informatie- en communicatietechnologie in de gelegenheid zijn om tijd- en plaatsongebonden te werken. Hierdoor zijn medewerkers in de gelegenheid om bijvoorbeeld thuis te werken. Door middel van laptop, tablet of smartphone hebben medewerkers overal toegang tot de werkomgeving van Peel en Maas. Dit kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van een passende oplossing voor de combinatie tussen mantelzorg en werk. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

Ook vinden werkgevers- en werknemerspartijen (VNG en vakbonden) het belangrijk dat de medewerker in staat wordt gesteld om mantelzorg te verlenen. Daarom is in het kader van de uitwerking van de CAO 2009-2011 in de toelichting van artikel 4:1 van de CAR/UWO opgenomen dat wanneer een medewerker mantelzorg gaat verlenen, deze medewerker in overleg met de werkgever afspraken maakt over de te verlenen mantelzorg en de indeling van de werktijden. Zo kan een medewerker bijvoorbeeld tijdelijk minder werken om naast zijn werk ook mantelzorg te verlenen. Deze uren worden op een ander moment weer ingehaald.

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid en mantelzorg wordt steeds aan de orde gesteld in de jaarlijkse HR-gesprekscyclus. Dit betekent dat er in het jaarlijkse plannings- en functioneringsgesprek afspraken gemaakt kunnen worden over de balans tussen werk en privé en de in dat kader in te zetten faciliteiten. Hiermee is het thema mantelzorg tevens geborgd in de organisatie.

Binnenkort wordt het gesprek aangegaan met de Ondernemingsraad over de geformuleerde visie op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Daarbij zal de Ondernemingsraad om advies gevraagd worden ten aanzien van de in te zetten instrumenten, ook waar het gaat om het ondersteunen van de medewerkers bij mantelzorg. De inzet van deze instrumenten zal jaarlijks met de Ondernemingsraad worden geëvalueerd.

Jaarlijks wordt aandacht besteed aan de dag van de mantelzorg. 

Uitreiking Erkenningen aan Gemeente Peel en Maas, Komhoff en Vincent Depaul.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Starren, beleidsmedewerker P&O, telefoonnummer 06 – 10288690 (rechtstreeks).

'Peel en Maas genomineerd meest mantelzorgvriendelijk' - Dagblad de Limburger

Gemeente Peel en Maas is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties