Werk&Mantelzorg

Gemeente Ridderkerk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 28 september 2017

Gemeente Ridderkerk maakt deel uit van de BAR-organisatie, deze bestaat uit 8 domeinen, welke zijn onderverdeeld in 24 afdelingen. Deze werken allemaal voor de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Betere dienstverlening tegen lagere kosten en behoud van drie zelfstandige gemeenten: dat is het doel van de BAR-samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De BAR-organisatie werkt voor een groot deel tijds-en plaats onafhankelijk, echter er zijn flexplekken beschikbaar voor al het personeel in de drie gemeentehuizen of op de gemeentewerf. Ook is er een gedeelte van het personeel werkzaam in de buitendienst; zoals de BOA’s en het personeel in het groen. Voor het personeel van het Sociale Domein geldt er een werkplek op zogenaamde MFA’s (Multifunctionele Accommodaties). Er werken 759 mensen in vaste dienst.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Startnotitie: instemming opstarten campagne “Mantelzorgvriendelijke Organisatie”.
 • Opgenomen passage Mantelzorgvriendelijke organisatie in het Arbobeleid.
 • Presentatie vanuit lokale mantelzorg-organisatie bij de afdeling HRM.
 • “Kick- off” bijeenkomst  presentatie/workshop Stichting Mantelzorg bij directie en management.
 • Onderzoek/nulmeting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer:
  • Ophangen Flyers binnen de gehele organisatie om te motiveren om deel te nemen aan de enquête en herhaald berichten op intranet vanuit de directie.
 • Afrondend presentatie/werksessie resultaten enquête.
 • Opstellen nader actieplan met actiepunten:
  • Acties: Stichting Mantelzorg is bij de Vitaliteitsdag van de buitendienst acties geweest, het organiseren van een lunchbijeenkomst voor Mantelzorgers, het nader uitwerken van informatie op “weten en regelen”, betrekken management bij de uitslag enquête en opstellen verbeterpunten per domein etc.
 • Publiceren uitkomst enquête op intranet voor alle werknemers.
 • Berichten op intranet, in nieuwsbrieven, over de mogelijke regelingen/maatwerk.
 • Vervolg- bijeenkomst ingepland najaar 2017 voor lunch bijeenkomst voor alle mantelzorgers binnen de BAR-organisatie.
 • Flyer verspreid op de “buitenlocaties”.
 • Terugkerend aandachtspunt, krijgt de komende jaren een aantal keer per jaar de aandacht.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het Managementteam overleg.
 • Thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.
 • Workshops voor werkende mantelzorgers.
 • Het is een thema in onze gesprekscyclus waarin de balans tussen werk en privé een vast bespreekpunt is.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

In onze organisatie:

 • Is in ons beleid Mantelzorg specifiek benoemd en hebben wij de regelingen voor ons personeel helder verwoord.
 • Is er altijd ruimte en tijd in een gesprek met de leidinggevende om nadere afspraken/maatwerk te leveren over de balans werk en privé.
 • Hebben wij als gemeentelijke organisatie aandacht voor mantelzorgers als bewoners van onze gemeenten, maar ook voor ons personeel.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Heeft het Arbobeleid gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • Biedt de mogelijkheid tot thuiswerken aan een groot deel van ons personeel, waardoor werk en privé op bepaalde momenten goed te regelen is en biedt maatwerk, daar waar nodig.
 • Het is een onderwerp waarover je altijd kunt praten op het werk, met collega’s en/of met je leidinggevende.
 • Er is informatie (flyer) voor medewerkers beschikbaar met alle regelingen zowel op papier als digitaal.
 • Het periodiek organiseren van een lunchbijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers om met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te leren.
 • Alle nieuwe medewerkers ontvangen een “link” met welkomsttekst, waarin met wordt verwezen naar deze informatie op intranet.
 • Wij maken mantelzorg bespreekbaar tijdens “functioneringsgesprekken”.
 • Een manager gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
Gemeente Ridderkerk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties