Werk&Mantelzorg

Gemeente Woerden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 november 2013

Bij gemeente Woerden werken 363 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben het onderzoek uitgevoerd en de resultaten via intranet beschikbaar gesteld aan alle medewerkers.
 • De aankondiging met uitgebreide toelichting, een reminder en een dank je wel, hebben ook allemaal op intranet gestaan. Ook de resultaten zijn gepubliceerd en besproken.
 • Als vervolg op het onderzoek worden 3 mantelzorgen geïnterviewd om te laten zien wat het betekent om mantelzorger te zijn en waar je in de praktijk tegenaan kunt lopen. Maar ook hoe mooi en dankbaar het kan zijn.
 • Ook worden 1 of 2 leidinggevenden geïnterviewd om hun kant te laten horen.
 • Deze interviews komen op intranet in de week voor 10 november.
 • Posters in de hallen en gangen zullen hier de aandacht op vestigen.
 • Alle teammanagers worden uitgebreid geïnformeerd, hoe ze om kunnen en moeten gaan met mantelzorgers. Niet alleen gebruik maken van verlofregelingen en flexibele werktijden, maar ook bespreekbaar maken onderling en werk overdraagbaar kunnen maken zodat maatwerk geleverd kan worden.
 • De bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werkster zijn ook op de hoogte van de resultaten van het onderzoek. We zijn ook met hen in gesprek over mantelzorg en wat er binnen de organisatie mogelijk is om mantelzorg en werk mogelijk te maken.
 • In de informatiemap voor nieuwe medewerkers komt informatie over de mogelijkheden om mantelzorg te verlenen en in het kennismakingsgesprek wordt ook ingegaan op de thuissituatie.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • In het overzicht verlofregelingen stond al dat de verlofregelingen bedoeld waren om onder andere werk en zorg te kunnen combineren. We hebben daar nu het woord mantelzorg aan toegevoegd. Ook wordt Mantelzorg meegenomen in de Werktijdenregeling, waardoor mantelzorger flexibel kunnen zijn in hun werktijden.
 • De regeling functioneringsgesprek wordt ook aangepast (artikel 5), zodat in elke functioneringsgesprek mantelzorg besproken wordt.
 • Op het Resultaat Ontwikkel Plan (ROP) formulier is een extra item Mantelzorg opgenomen, zodat ook hier mantelzorg besproken wordt.
 • Op intranet komt in de Personeelsgids een hoofdstuk Mantelzorg. Hierin komt een overzicht van alle verlofregelingen en andere mogelijkheden om werk en mantelzorg mogelijk te maken.
 • In de Personeelsflits (die 8 keer per jaar aan alle medewerkers wordt verstuurd) komt ook een overzicht van regelingen en een verwijzing naar intranet.

Het onderwerp en de bijbehorende acties worden gedragen door de wethouder, de directie en de burgemeester (die portefeuillehouder is van personeel). Het verkrijgen van de erkenning is dan ook aanleiding voor een feestje wat door burgemeester en wethouder meegevierd gaat worden.

Daarnaast is er nog aandacht voor het cultuuraspect. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er binnen de organisatie niet echt een cultuur is waarbinnen (o.a.) mantelzorg besproken kan worden. Om dit te verbeteren willen we het volgende doen:

 1. De teammanagers kunnen hun sensitiviteit ten aanzien van het eigen personeel verhogen. Dit kan door vaker te vragen naar het privéleven en mogelijkheden voor een goede werk/privébalans aan te kennen en aan te reiken. Ook zijn ze verantwoordelijk voor een dusdanige (vertrouwde) sfeer binnen het team, dat dit onderwerp goed bespreekbaar is.
 2. Ondersteuning hierbij kan geboden worden door de personeelsadviseur. Daarnaast zijn er ook middelen zoals het ROP-formulier waarin de vraag naar mantelzorg expliciet en de werk/privébalans expliciet is opgenomen.
 3. Ook ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf. Deze zal zelf het onderwerp bij leidinggevende aankaarten. Ook de mantelzorger kan daarbij ondersteuning krijgen van de personeelsadviseur of van een vertrouwenspersoon.
 4. Bespreekbaarheid van mantelzorg in de organisatie is een kwestie van starten. Aangezien het bestuur dit van belang vindt zullen zij hierin ook een rol spelen. Het start al met de “Dag van de mantelzorg” en de toekenning van de mantelzorgvriendelijke gemeente. Dit zijn momenten waarop er extra aandacht is voor dit onderwerp. Door jaarlijks bij de dag van de mantelzorg vanuit het bestuur richting organisatie dit onderwerp aan te kaarten is er een begin. Dit zal verder doorgezet worden via lijncommunicatie (onder andere via de directie en personeeladviseurs) en jaarlijks in november volop aandacht via de gebruikelijke communicatiekanalen zoals PIM en posters etc.

Heeft u vragen over de aanpak van Gemeente Woerden, neem contact op met Lisette Beijnes, personeelsadviseur, tel: 0348-428850 of beijnes.l@woerden.nl

Gemeente Woerden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties