Werk&Mantelzorg

Gemeente Zaltbommel

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 november 2015

Gemeente Zaltbommel wil een professionele extern gerichte organisatie zijn die slagvaardig reageert op veranderingen in de samenleving. Daarbij staan de ‘inwoners’ centraal. Onze acties zijn resultaatgericht en meetbaar. 

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Hebben we een interneenquête gehouden onder alle medewerkers om te inventariseren wie mantelzorger is en of zij hierbij hulp nodig hebben vanuit de werkgever. (Resultaat: 63% respons,  1 op de 5 medewerkers is belast met mantelzorgtaken, bestaande mogelijkheden blijken voldoende te zijn om werk en privé te combineren en om maatwerkafspraken te maken met leidinggevende).
 • Houdt de gemeentesecretaris in aanloop naar de Erkenning op 10 november een personeelsbijeenkomst om de resultaten van het onderzoek aan de medewerkers te presenteren en aandacht te vragen voor het onderwerp onder de medewerkers.
 • Staat informatie over verlof(vormen) in de Vakantie- en verlofregeling op BommelNet (intranet) voor medewerkers. Het begrip ‘mantelzorg’ is niet apart omschreven, maar integraal onderdeel van deze regeling.
 • Zijn er binnen ons personeelsbeleid en Het Andere Werken diverse mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren. Te denken valt aan: flexibele werktijden, verlofregelingen, thuiswerken, ruilen van vaste dagen etc.
 • Hangen we in de week van ‘dag van de mantelzorg’ posters op om  aandacht te geven aan de combinatie werk en mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Zijn de resultaten van het interne onderzoek in het MT met de afdelingshoofden besproken. Daarbij is geïnventariseerd hoeveel medewerkers mantelzorger zijn om gericht het gesprek met deze medewerkers aan te gaan. Deelname was anoniem, maar er is ingevuld op welke afdeling men werkt en deze medewerkers zijn bekend bij de afdelingshoofden omdat zij al gesprekken voeren over mantelzorg.
 • Nemen afdelingshoofden het onderwerp mantelzorg mee in de gesprekken in de gesprekscyclus met medewerkers. Hiermee willen we de drempel voor medewerkers  om mantelzorg met hun leidinggevende te bespreken laag houden.
 • Wordt er tussen medewerkers onderling veel gedeeld over ieders privéomstandigheden. Medewerkers spreken onderling open over het onderwerp – ook binnen hun eigen team – en er worden oplossingen onderling gevonden (zelf werktijden regelen, taken verdelen etc.).
 • Denken collega’s zelf mee om de ander te ondersteunen en bieden dat uit zichzelf aan. Er is veel verantwoordelijkheidsgevoel  en zelfregulerend vermogen. Als het afdelingshoofd hoort dat iemand een probleem heeft, komt vaak al de oplossing uit het team zelf.
 • Plaatsen we diverse linkjes op BommelNet (intranet) over mantelzorg. Op een later tijdstip bekijken we of er nog extra actie nodig is om mantelzorg onder de aandacht te brengen of dat ons beleid een update nodig heeft. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

  • Verlofregelingen
  • Flexibele werktijden
  • Verlofsparen
  • Tijdelijk minder werken
  • Werk delen
  • Jobsharing/verantwoordelijkheid delen
  • Thuiswerken
  • Ruilen van vaste dagen

In overleg met leidinggevende wordt gezocht welk van bovenstaande mogelijkheden (maatwerkafspraken) het beste kan worden ingezet.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Werd de checklist met mogelijke maatregelen ter ondersteuning van mantelzorgers met de afdelingshoofden in het MT nagelopen en besproken of alle maatregelen bekend zijn en ingezet worden. Geconcludeerd werd dat de meeste mantelzorgers bij de leidinggevenden in beeld zijn en er in samenspraak met medewerkers maatwerkafspraken gemaakt worden.  Maatwerkafspraken worden continu gemaakt als de situatie daar om vraagt en komt jaarlijks terug in de gesprekscyclus/functioneringsgesprek.
 • Zijn in de CAO formele verlofregelingen opgenomen en in een lokale Vakantie- en verlofregeling verder uitgewerkt waarvan medewerkers gebruik kunnen maken. De informatie hierover is voor medewerkers beschikbaar via BommelNet (intranet).
 • Is plaats- en tijdonafhankelijk werken ingevoerd, wat thuiswerken of flexibel werken makkelijker maakt.
 • Is mantelzorg een vast onderdeel  tijdens functioneringsgesprekken in de gesprekscyclus. De drempel voor medewerkers om naar hun leidinggevende te stappen is laag.
 • Gaan afdelingshoofden zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of werk en mantelzorg te combineren zijn of dat er aanpassingen nodig zijn. Het is een gezamenlijke zoektocht naar wat het beste werkt. Niet alleen leidinggevenden gaan meer actief vragen naar mantelzorg, ook medewerkers wordt verzocht actiever aan te geven dat ze mantelzorger zijn.  
 • Ontstaat er een cultuurverandering van ‘de werkgever zorgt voor jou en komt met oplossingen’ naar ‘meer bedrijfsmatiger het gesprek met elkaar aangaan en medewerker draagt zelf oplossingen aan’.
 • Nieuwe leidinggevenden worden in het kader van management in de lijn door P&O  vanuit de faciliterende/adviesrol meegenomen. Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid bij onze medewerkers zelf om het onderwerp met hun afdelingshoofd te bespreken. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marieke van den Beemt (organisatie ontwikkelaar) via: 

mtjvandenbeemt@zaltbommel.nl

Gemeente Zaltbommel is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties