Werk&Mantelzorg

Gemeente Zeist

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 juli 2016

Gemeente Zeist hanteert als basiswaarden: Vertrouwen, Nabijheid en Kracht.
“We laten in ons gedrag en in onze resultaten daadwerkelijk zien dat we als overheid een stap terug doen, het niet allemaal zelf het beste weten, dat we het beste uit de samenleving halen, dat we goed luisteren, ons verwonderen, faciliteren, mensen en instanties met elkaar in verbinding brengen, dat we risico durven nemen. Dat we maatwerk toepassen.”
Bij gemeente Zeist werken 383 medewerkers. Er is één hoofdvestiging, te weten het gemeentehuis, met een drietal buitenlocaties: de werkplaats, de begraafplaats en het zwembad.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Begin juli 2015 is de intentieverklaring mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid  getekend.
 • Er heeft een enquête werk en mantelzorg/nulmeting in november/december 2015 plaatsgevonden.
 • De resultaten hiervan zijn bekend gemaakt op Intranet.
 • Bij het managementoverleg staat het thema – periodiek en indien nodig – op de agenda.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In het breed managementoverleg (overleg van alle leidinggevende binnen de gemeente Zeist) wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals Mantelzorg.
 • Als mantelzorg aan de orde is, dan wordt dit (ook)  tijdens de periodieke overlegsituaties  tussen personeelsfunctionaris en leidinggevende  besproken. Dan worden alle mogelijkheden besproken die  voor de mantelzorger(s) beschikbaar zijn.
 • Mantelzorg wordt niet alleen besproken  tijdens functioneringsgesprekken (d.i. maar éénmaal per jaar), maar ook tijdens  de po-tjes (periodiek overleg) met de individuele medewerker. Het initiatief hiervoor kan zowel door de leidinggevende als de medewerker/mantelzorger zelf worden genomen.
 • Er is gemeentebreed aandacht door door artikelen over mantelzorg op Intranet; dit kan gaan over alle facetten van mantelzorg. Zoals interne maatregelen, maar ook verwijzing naar internetsites met algemene informatie over mantelzorg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Thuiswerken
 • Tijdelijk minder werken
 • Verlofsparen
 • Kortdurende zorgverlof
 • Langdurig zorgverlof
 • Calamiteitenverlof
 • IZA bedrijfszorgpakket
 • steunpunt mantelzorg Zeist

Het IZA bedrijfszorgpakket biedt mogelijkheden, zoals persoonlijk(e) gesprek(ken) met de bedrijfsmaatschappelijk werker om de medewerker als mantelzorger te ondersteunen en te helpen om werk en privé in balans te krijgen. De privacy is hiermee volledig gewaarborgd. Er is ook een goede samenwerking en indien nodig doorverwijzing naar het steunpunt mantelzorg in Zeist.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Op intranet is informatie te vinden over wat mantelzorg is en wat de regelingen en faciliteiten zijn
 • Het thema mantelzorg wordt besproken in functioneringsgesprekken
 • Het thema mantelzorg wordt geagendeerd op de managementoverleggen
 • Jaarlijks wordt aandacht besteed aan het thema op de Dag van de Mantelzorg

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Zeist kunt u contact opnemen met mw. M.C.J. Sluiter, hoofd afdeling Organisatieadvies, mail: m.sluiter@zeist.nl  of tel:14030.

Gemeente Zeist is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties