Werk&Mantelzorg

Gemeente Zuidhorn

Ambassadeur sinds: 17 september 2015
Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 september 2015

We zijn er voor de publieke zaak. Wij doen ons werk, omdat we onze gemeente mooi willen houden en elke dag mooier willen maken. Bij de gemeente Zuidhorn zijn ongeveer 140 medewerkers werkzaam. Er is één gemeentehuis met een aantal gemeentewerven. 

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De online vragenlijst van Werk&Mantelzorg is binnen de gemeente Zuidhorn uitgezet en geeft inzicht in de ervaring van de combinatie tussen werk en mantelzorg. Uit het onderzoek, dat een respons kent van 74%, komt naar voren dat we een organisatie zijn die mantelzorg al goed geregeld heeft. We hebben een klimaat waarin mantelzorg bespreekbaar is en waarin medewerkers hun zorg binnen en buiten werktijd goed kunnen regelen. Leidinggevenden zijn over het onderwerp goed benaderbaar, waarbij de meeste mantelzorgers de organisatie niet ‘nodig’ hebben om mantelzorg goed te organiseren.  We kunnen nog ‘winst’ behalen door aandacht te blijven schenken aan het onderwerp en aan de mogelijkheden om te komen tot maatwerkoplossingen.
 • De uitkomst van de vragenlijst is de basis geweest voor onze beleidsnotitie ‘Mantelzorg, onze zorg!’ voor de periode 2015 – 2018.
 • Afhankelijk van de behoefte wordt een bijeenkomst voor mantelzorgers georganiseerd. Een ‘intervisiebijeenkomst’ waar mantelzorgers ervaringen delen en informatie uitwisselen.
 • Er is een bewustwordingscampagne opgestart in de organisatie door o.a. intranetbericht en het bespreekbaar maken van het onderwerp in het afdelingsoverleg.
 • We hebben een intern steunpunt opgestart. Medewerkers die mantelzorger zijn kunnen informatie halen en/of hun verhaal kwijt bij één van de intern deskundigen. De intern deskundigen zijn: mantelzorgers die hun ervaring delen (‘buddies’), wmo-consulenten (keukentafel gesprek), beleidsmedewerker mantelzorg en personeelsfunctionaris.
 • Op intranet hebben we een vaste pagina over Mantelzorg, waar de intern deskundigen zich presenteren en informatie en andere belangrijke linken over werk & mantelzorg te vinden zijn.
 • Er hangen posters in de organisatie over mantelzorg en er worden andere pr-activiteiten ingezet wanneer nodig.
 • We gaan meer samenwerken met het lokale Steunpunt Mantelzorg. Dit zal het komend jaar nader uitgewerkt worden.
 • Op de dag van de mantelzorg (10 november) willen we aandacht besteden aan onze mantelzorgers.
 • Het thema werk en mantelzorg wordt opgenomen in het medewerkerstevredenheids-onderzoek.
 • De gemeente Zuidhorn wil zich als ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’ naar buiten toe presenteren, zodat andere organisaties van ons kunnen leren.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het thema wordt besproken in de hrm-gesprekscyclus.
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.
 • Via poster op prikbord en via intranet. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen;
 • Flexibele werktijden (bijvoorbeeld: aangepaste werktijden, wisseling van werkdagen, meer werken in minder dagen waardoor medeweker een dag(deel) vrij heeft);
 • Uren opsparen;
 • Thuiswerken;
 • Gebruik maken van communicatie-/vervoersmiddelen van de organisatie;
 • Tijdelijk stoppen met werken;
 • Tijdelijk minder zware projecten;
 • Jobrotation (tijdelijk of permanent van baan verwisselen met iemand anders);
 • Jobsharing (samen met iemand een baan delen);
 • Zorgverlof (kort- en langdurend verlof);
 • Werken in deeltijd. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In de hrm-gesprekscyclus is het thema werk en mantelzorg gewaarborgd.
 • Er is een beleidsnotitie ‘Mantelzorg, onze zorg!’ opgesteld. Deze notitie wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Nieuwe medewerkers worden van de beleidsnotitie op de hoogte gesteld.
 • Er is een werkgroep Mantelzorg actief, die de voortgang van de activiteiten bewaakt, nieuwe plannen maakt en ervoor zorgt dat de beleidsnotitie wordt geïmplementeerd.
 • De leidinggevende gaat het gesprek aan met de medewerker over zijn/haar zorgsituatie en bespreekt of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er maatwerkoplossingen nodig zijn.
 • Jaarlijks wordt op de dag van de mantelzorg extra aandacht besteed aan de mantelzorgers en indien er behoefte is ‘intervisie’ bijeenkomsten organiseren.
 • Via o.a. via de internetsite wordt naar buiten toe gepresenteerd dat we een  ‘mantelzorgvriendelijke’ organisatie zijn, zodat andere organisaties in onze gemeente bewust worden van het voorbeeld volgen.

Bert Nederveen (wethouder gemeente Zuidhorn) en werkgroep mantelzorg ontvangen de Erkenning uit handen van Lenette van Tienhoven (St. Werk&Mantelzorg). 

Heeft u vragen over de aanpak van de gemeente Zuidhorn, neem dan contact op met Daniëlle Roeters (personeelsfunctionaris) mail: dihroeters@zuidhorn.nl of via 0594 – 508888.

Het persbericht

Gemeente Zuidhorn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties