Werk&Mantelzorg

Het Rijk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds 31 oktober 2016

Het Rijk is een van de grootste werkgevers van Nederland. Zo’n 120.000 mensen werken er dagelijks aan zaken die de hele maatschappij aangaan: van wachtlijsten in de zorg tot voedselveiligheid, van het lerarentekort tot klimaatverandering.

Het Rijk heeft het thema werk en mantelzorg hoog op de agenda. Vanuit overheidsoogpunt is een goede werk/prive combinatie onontbeerlijk om emancipatie van vrouwen te bevorderen en de arbeidsparticipatie in Nederland te verhogen. Vanuit werkgeversoogpunt vervult het Rijk graag een voorbeeldfunctie.

Welke concrete acties heeft het Rijk uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op de intranetsite van de Rijksoverheid, P- direct, is,  in afstemming en samenwerking met stichting Werk&Mantelzorg, informatie, inspiratie (interviews, filmpjes), handvatten, tips en ondersteuningsmogelijkheden geplaatst ten behoeve van werkende mantelzorgers en hun leidinggevenden.
 • Er zijn interviews gehouden en filmpjes gemaakt van werkende mantelzorgers en hun leidinggevenden waarin zij vertellen over situatie, de oplossingen die zij hebben gevonden met hun leidinggevenden en wat het hen en de organisatie oplevert
  Is er ruchtbaarheid gegeven via de homepage van de intranetsite en 2 x via de digitale nieuwsbrief aan deze informatie op de intranetsite en het belang dat de Rijksoverheid hecht aan een goede werk/prive balans, waaronder het in balans kunnen verrichten van mantelzorgtaken.
 • In de aanloop naar en op de Dag van de Mantelzorg is er extra aandacht besteed aan het thema met een oproep mantelzorgende collega’s in het zonnetje te zetten, met wederom communicatie waar meer informatie te vinden is.

Hoe bevordert het Rijk de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In de formulieren die worden gebruikt voor gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers is het thema meegenomen/opgenomen bij bespreking werk/privé balans.
 • In de voorbeelden die worden gegeven als toelichting bij bovengenoemde formulieren zijn voorbeelden over het bespreekbaar maken van mantelzorg opgenomen.
 • Er zijn bijeenkomsten en workshops gehouden voor leidinggevenden om hen te informeren over het kader en problematiek rondom werk en mantelzorg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Wettelijke verlofregelingen en buitengewoon verlof mogelijkheden
 • Inzet van bedrijfsmiddelen ter ondersteuning

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Expliciete vermelding in cao en activatie leidinggevenden om gesprek aan te gaan.
 • Jaarlijks aandacht voor thema op Dag van de Mantelzorg.
 • Informatie goed vindbaar gemaakt voor werknemers middels P-direct, met linken naar andere websites waar meer informatie is te vinden.
 • Vermelding van thema in formulieren voor voortgangsgesprekken en beoordeling.
 • Blijvende  aandacht voor thema door koppeling aan andere gerelateerde HR thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust beleid, vitaliteitsbeleid, verzuimbeleid, ouderenbeleid, diversiteit.

Toelichting
‘De rijksoverheid heeft, in samenwerking met de bonden, een visietraject uitgezet op het gebied van het organisatie- en personeelsbeleid Rijk. Het belang van een goede combinatie van werk en privé is hier onderdeel van. Namens het Rijk geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de bonden invulling aan de Kwaliteitsagenda ‘Rijk voor goed werkgeverschap en goed werknemerschap’. Ook vanuit de voorbeeldfunctie die de Rijksoverheid vervult, is het belangrijk dat werknemers binnen het Rijk tevreden zijn over de mogelijkheden om werk en privé (waaronder de combinatie werk en mantelzorg) te combineren. Het doel is dan ook dat het Rijk als werkgever streeft naar goed inzetbare medewerkers. Medewerkers die hun werk op een prettige manier kunnen combineren met hun thuissituatie, zullen beter in staat zijn om hun werk goed te doen.’

Bewustwording
‘Het Rijk streeft ernaar dat alle medewerkers en leidinggevenden binnen de Rijksoverheid  het belang inzien van een goede werk-(mantel) zorgbalans. Het gaat vooral om een cultuur van (mantel)zorgvriendelijk werken. De Rijksoverheid kent verlofregelingen zoals kort- of langdurend zorgverlof, maar beseft dat in veel gevallen de inzet van (alleen) verlofregelingen niet voldoende is.  Het gaat om maatwerk.  Zo zijn werkende ouders of werkende mantelzorgers vaak vooral geholpen met praktische maatwerkoplossingen zoals flexibele werktijden, thuis- en telewerken.’

Acties
‘Het Rijk wilde de werknemers meer bewust maken van de werk -en (mantel)zorgbalans. Dat heeft het Rijk van 10 november 2010 tot 26 januari 2012 gedaan door middel van een campagne ‘Werken in balans’. De campagne had tot doel de balans tussen werk en privé bespreekbaar te maken op het werk, waarbij leidinggevende en medewerker vervolgens in onderling overleg zoeken naar een oplossing op maat als dit nodig is voor het bereiken van een goede balans. Als medewerkers hun werk op een prettige manier kunnen combineren met de thuissituatie, zullen zij beter in staat zijn om hun werk goed te doen.’ Lees verder voor meer informatie over de campagne en de acties van het Rijk.