Werk&Mantelzorg

Hitachi Data Systems

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 november 2015

Hitachi Data Systems bouwt informatie management en Sociale Innovatie oplossingen – technologische innovatie voor zakelijke en sociale welvaart. Onze IT infrastructuur, analytics, content en cloud oplossingen en diensten ligt ten grondslag aan strategisch management en analyses van data van over de hele wereld. Hitachi Data Systems heeft 2 vestigingen en er werken 200 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is bij alle lagen van het management en bij personeelszaken en OR-leden bekend wat mantelzorg is;
 • Tijdens interne communicatiemeeting (zomer 2015) heeft de directeur alle medewerkers geinformeerd over aandacht voor mantelzorgers binnen het bedrijf;
 • Alle leidinggevenden, een vertegenwoordiging van het OR en personeelszaken hebben een training gevolgd over werk en mantelzorg;
 • Er is een interne mailing over het thema voor medewerkers opgesteld;
 • De HR manager inventariseert huidige casuistiek van mantelzorgers (aantal en problematiek) via de directe leidinggevenden;
 • Er is afstemming tussen leidinggevenden en HRM over afspraken die gemaakt (kunnen) worden met medewerkers;  er is overzicht op bedrijfsniveau;
 • Onze bedrijfscultuur is al sociaal, (“we zorgen voor elkaar”), er worden ieder kwartaal bedrijfsbijeenkomsten georganiseerd waar maatschappelijke  onderwerpen ook besproken worden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In het verleden reactief optreden door leidinggevende en HRM afdeling. Nu gaat men proactief aangeven dat medewerkers welkom zijn om te melden of aan te geven als dit onderwerp speelt – om eerder en meer preventief maatregelen te kunnen treffen.
 • Leidinggevenden hebben een training gevolgd over wat mantelzorg is en wat de combinatie werk en mantelzorg met zich meebrengt. Ze zijn zich nu bewust van het feit dat ze vanuit hun rol hier aandacht aan moeten besteden en gaan hiermee direct aan de slag.
 • In de  ‘stand-bij’ teams is continuïteit belangrijk. In deze teams wordt nu eerder binnen het team spontaan besproken als iemand mantelzorger is. Er is minder zicht op in hoeverre collega’s onderling over dit onderwerp praten, maar dit wordt nu wel gestimuleerd.
 • Tijdens onze bedrijfsmeeting is het onderwerp toegelicht door de directeur en werden medewerkers expliciet uitgenodigd om vragen hierover te bespreken met hun collega’s en leidinggevende.
 • Tijdens de trainingsdagen over mantelzorg hebben sommige leidinggevenden voor het eerst hun verhalen over mantelzorg gedeeld met hun collega’s. Daarmee geven zijn ook een positief signaal af aan de medewerkers aan wie zij leiding geven (voorbeeldfunctie).
 • Tijdens het  verzuimpreventie-overleg (voor de leidinggevenden) wordt ook gekeken naar de thuissituatie van medewerkers (zover daar iets over bekend is) en of mantelzorg misschien een rol speelt bij geregeld verzuim.
 • Met gerichte mailing aan alle personeelsleden wordt nog extra aandacht besteed aan mantelzorg en wordt aangegeven dat leidinggevenden en personeelszaken open staan voor vragen en/of gesprek hierover.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • In onze organisatie worden de volgende maatregelen al toegepast: flexibele werktijden, ruilen van diensten, thuiswerken(indien mogelijk), tijdelijk minder werken dmv van verlofregelingen, er is ook verlofsparen mogelijk.
 • Het bedrijf is heel sterk in meedenken en maatwerk-oplossingen vinden voor medewerkers. Zo hebben we het financieel mogelijk gemaakt voor een medewerker om een nieuwe auto te kunnen laten aanpassen voor gehandicapt gezinslid.
 • We bieden teamleiders op de werkvloer een luisterend oor, denken mee met medewerkers die problemen hebben in de privésfeer, nog voordat er formele afspraken en maatregelen nodig zijn.
 • Er worden vanuit verzuimpreventie  gesprekken gevoerd met medewerkers die meer dan gemiddeld verzuimen over hun thuissituatie. Invalshoek is gericht op meedenken om oplossingen te vinden, ook als mantelzorg een rol speelt.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er wordt vanaf nu een vraag over werk-privé balans/mantelzorg ook meegenomen in de jaarlijkse gesprekcyclus.
 • Vanuit HRM wordt het onderwerp regelmatig onder de aandacht gebracht binnen het bedrijf, zowel naar leidinggevenden als naar medewerkers toe.
 • Vanuit HRM worden leidinggevenden ook uitgenodigd om eventuele vragen, twijfels of dilemma’s rondom mantelzorg te bespreken, zodat bedrijfsbreed een transparant en coherent beleid gevoerd kan worden.
 • Er is scholing georganiseerd voor leidinggevenden en OR-leden.
 • Mantelzorg wordt in het nieuwe personeelsreglement expliciet opgenomen.
 • Er is door middel van een invulschema tijdens de trainingsdag input verzameld over wat leidinggevenden belangrijk vonden aangaande het onderwerp en welke maatregelen ze zelf toe willen passen.
 • We vragen jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

HITACHI Data Systems is begeleid door Spectrum Elan, een adviesorganisatie voor het brede sociale domein: www.spectrumelan.nl

Hitachi Data Systems is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties