Werk&Mantelzorg

Karaat Ridderkerk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 6 juli 2015

Karaat Ridderkerk is een welzijnsorganisatie die zich richt op kwetsbare inwoners, senioren en mantelzorgers van alle leeftijden. Er werken 11 medewerkers en 200 vrijwilligers. Karaat Ridderkerk geeft advies, biedt ondersteuning en organiseert tal van activiteiten waarbij het versterken van de zelfredzaamheid, het kunnen deelnemen aan de samenleving en het zorgen voor een vangnet uitgangspunten zijn.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Een checklist laten invullen door 4 medewerkers met verschillende functies (een administratieve medewerker, telefoniste, mantelzorgconsulent en directeur). Dit betreft de checklist uit de toolkit van Stichting Werk en Mantelzorg met de items bekendheid, cultuur, beleid en regelingen.
 • Er is een korte training over mantelzorg gegeven aan administratief personeel. Deze medewerkers zijn redelijk nieuw n de organisatie en nog onbekend met het thema. De inhoud van deze korte training was dan ook met name gericht op wat mantelzorg is, waar mantelzorgers tegenaan lopen, hoeveel mantelzorgers er zijn in Ridderkerk en wat het steunpunt voor hen biedt.
 • Notitie “Mantelzorg werkt bij Karaat”  geschreven over mantelzorg en de mogelijkheden binnen Karaat. Alle personeelsleden hebben dit ontvangen met het verzoek dit kritisch door te nemen en waar nodig vragen en opmerkingen te plaatsen. Deze notitie is besproken in het teamoverleg. De notitie is voor medewerkers terug te vinden op de G-schijf.
 • Tijdens de werkoverleggen van de consulenten is Mantelzorg in brede zin (jonge mantelzorg, werkende mantelzorg, spilzorgers, etc.) een vast item. In de verwachting dat de aanwezige collega’s die tevens mantelzorger zijn ook de gegeven info tot zich nemen.
 • De folder “Er is meer mogelijk dan je denkt!” is uitgedeeld aan alle medewerkers, met daarop een aanpassing van 1 op 8 werkende mantelzorgers naar 1 op 6.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het thema wordt als vast onderdeel besproken tijdens de Persoonlijk Jaar Plan –gesprekken (2 keer per jaar).
 • Vanuit het personeelsmanagement zal er een tweejaarlijks medewerkers tevredenheids onderzoek plaatsvinden. Hierin zal ook de balans tussen werk en mantelzorg meegenomen worden als nieuw vast onderdeel.
 • In de notitie “Mantelzorg werkt bij Karaat” is een oproep opgenomen; Naast wat Karaat zelf doet heeft Karaat ook een verwachting van de medewerkers, namelijk; “Laat je horen!” Als een medewerker mantelzorger is, dan wordt er verwacht dat hij of zij dit zelf ook kenbaar maakt. Karaat staat hiervoor open! 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De maatwerkoplossingen zijn opgenomen in een Protocol mantelzorg en werk . Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn in het privéleven van de werknemer die van invloed zijn op het werk, gaat de werknemer hierover in gesprek met werkgever.
 • Werkgever en werknemer analyseren samen welke mogelijkheden er zijn om aangepast te werken.
  • Opnemen overuren / opsparen van overuren
  • Aanpassen werktijden / flexibele werktijden
  • Thuiswerken
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof
  • Calamiteitenverlof
  • Aanpassen arbeidsuren (WAA)
  • Verlofuren kopen in het kader van individueel keuzebudget
  • Aanpassen functie / taken
 • Er is een evaluatiemoment na 1 maand. Tijdens deze evaluatie wordt besloten of de afspraken voortgezet of aangepast moeten worden. Tevens wordt besproken hoe verder evaluatiemomenten in te zetten.
 • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het personeelsdossier.
 • Werkgever en werknemer bepalen hoe dit gecommuniceerd wordt in het team

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is een notitie “Mantelzorg werkt bij Karaat” geschreven over mantelzorg en werk. In deze notitie is tevens uiteen gezet wat Karaat gedaan heeft en /of voornemens is te doen om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te borgen. Daarnaast is er aan de notitie een bijlage toegevoegd met de zorgverlofregelingen op maat, dus de landelijke regeling aangepast met de CAO bepalingen die voor medewerkers van Karaat van toepassing zijn.
 • Het thema mantelzorg wordt als vast onderdeel besproken tijdens de Persoonlijk Jaar Plan –gesprekken.
 • Er is een protocol Mantelzorg en werk gemaakt en vastgesteld.
 • Vanuit het personeelsmanagement vind er tweejaarlijks een medewerkers tevredenheids onderzoek plaats. Hierin zal ook de balans tussen werk en mantelzorg opgenomen worden als vast onderdeel.
 • Mantelzorg en Werk wordt middels de notitie “Mantelzorg werkt bij Karaat” opgenomen in het kwaliteitshandboek. Dit valt onder het thema bedrijfsrisico, vanwege het risico op verzuim. Wanneer personeelsleden overbelast raken vanwege mantelzorgtaken en disbalans met het werk, dan kan daarmee het verzuimrisico oplopen.
 • Alle relevante stukken zijn voor alle medewerkers toegankelijk op de G-schijf.

Tineke Keuzenkamp (wethouder financiën en zorg gemeente Ridderkerk) reikt Erkenning uit aan Sabina Rollema (directeur Karaat Ridderkerk).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine Rollema, directeur Karaat Ridderkerk (0180-432350).

De notitie ‘mantelzorg werkt’ van Karaat Ridderkerk

Het persbericht – krantenartikel

Karaat Ridderkerk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties