Werk&Mantelzorg

Leger des Heils W&G Overijssel

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 augustus 2018

We organiseren, zo nodig op innovatieve wijze, vanuit Christelijke waarden dat deelnemers met multi problematiek aan de onderkant van de samenleving zo snel en zo goed mogelijk meer eigen regie nemen en daardoor weer perspectief ontvangen nu en in de toekomst. Er werken bij Leger des Heils regio Overijssel 380 medewerkers bij 20 vestigingen.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Afdeling HR heeft gesprekken gevoerd met adviesbureau Jong en Veer. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de waarde van een actief mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en welke interventies ingezet kunnen worden voor werknemers met mantelzorgtaken, vanuit de privé situatie als ook via het werk.
 • Er is een open bijeenkomst over mantelzorg georganiseerd voor alle medewerkers werkzaam in regio Overijssel. Deze bijeenkomst is breed gecommuniceerd via het management, intranet en posters op diverse vestigingen.
 • Er is informatie materiaal verspreid over ondersteuning voor werkende mantelzorgers in te zetten vanuit privé en werk.
 • Het onderwerp Mantelzorg is besproken tijdens de team overleggen en met het management team.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het onderwerp werk/privé balans is onderwerp van gesprek tijdens jaargesprekken, met ook specifiek aandacht voor het onderwerp mantelzorg.
 • Het onderwerp mantelzorg heeft geleid tot een pilot van het organiseren van kwartaal bijeenkomsten voor alle medewerkers, met als doel om de dialoog over mantelzorg te bevorderen binnen de organisatie tussen leidinggevenden en medewerkers met/zonder mantelzorgtaken.
 • Medewerkers kunnen gebruik maken van een spreekuur bij de Arbodienst van het Leger des Heils, ook als het gaat om de combinatie werk en mantelzorg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Het toepassen van wettelijke regelingen als zorgverlof en/of flexibel werken (waar mogelijk).
 • Het toepassen van de CAO kaders rondom mantelzorgverlof (CAO Sociaal Werk).
 • Tijdelijk andere functie of andere taken.
 • (Tijdelijk) Aanpassen van arbeidscontract, minder uren werken om werk en mantelzorg te combineren, is mogelijk.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • De cultuur bij het Leger des Heils is open, wanneer er sprake is van mantelzorg is een gesprek hierover met leidinggevende en afdeling HR mogelijk.
 • Rond de dag van de mantelzorg jaarlijks op 10 november besteden wij aandacht aan het onderwerp mantelzorg via intranet om het thema actueel en op het netvlies te houden.
 • Informatie over ondersteuning voor werkende mantelzorgers binnen onze organisaties staan vermeld op intranet .
 • Tijdens overlegmomenten van het Sociaal Medisch Team is er specifieke aandacht voor de relatie mantelzorg en verminderde inzetbaarheid, verzuim en uitval van medewerkers en worden trends (op)gevolgd.
 • Een WerkZorg Adviestraject voor begeleiding van werkende mantelzorgers in opdracht van het Leger des Heils is bekend en wordt naar behoefte ingezet.

Het begeleidingstraject naar de Erkenning is verzorgd door adviesbureau Jong en Veer.

Leger des Heils W&G Overijssel is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties