Werk&Mantelzorg

Moveoo

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 december 2017

Moveoo biedt ondersteuning aan dak- en thuislozen. Onze ondersteuning komt tot uitdrukking in onze kennis en aanbod op het terrein van opvang, wonen en begeleiding. Om een snelle terugkeer naar een normaal leven te bevorderen gaan we altijd uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf. Dat is het uitgangspunt van onze herstelmethodiek. Bij Moveoo werken ruim 178 mensen over 14 vestigingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 •  Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer.
 • Nav onderzoek een samenvatting van de belangrijkste resultaten opgesteld (positief en verbeterpunten) en gecommuniceerd naar iedere medewerker.
 • Bespreking in MT overleg.
 • Bespreking in Zorgmanagers & P&O overleg.
 • Nieuwsberichten naar iedere Moveoo medewerker via eigen emailadres over wettelijke en CAO verlofregelingen en mogelijkheden via loopbaanbudget.
 • Contact gelegd met IZZ over ondersteunende mogelijkheden inzet mantelzorgmakelaar.
 • Nieuwsbericht naar alle medewerkers wat een mantelzorgmakelaar voor je kan doen.
 • Training Mantelzorg & Werk voor HRM en zorgmanagers op 23-01-2018 (via Zorg aan Zet). Zie bijgaande hyperlink: http://217.194.102.28/kalender#Training&26
 • Functioneringsgesprekformulier
 • Als vast agendapunt vitaliteitsgesprekken (manager- medewerker) toegevoegd aan format.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Was al en wordt nu nog bewuster als vast agendapunt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Is vast thema in vitaliteitsgesprek/ inzetbaarheidsgesprek tussen manager en medewerker.
 • Wordt periodiek besproken in de afdelings- team overleggen.
 • Wordt tussentijds besproken op vraag van medewerker (bijv bij gebruikmaking van loopbaanbudget).

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Inzet van loopbaanbudget (loopbaanbedrag en vitaliteitsuren)
 • Flexibele werktijden
 • (Tijdelijke) demotie, dus minder verantwoordelijkheden
 • Thuiswerken
 • Individuele werktijdregeling middels roosterbeleid
 • Bekendheid begrip mantelzorgmakelaar
 • Alle leidinggevenden zijn bekend mbt mantelzorg en werk, waardoor deze de verlofmogelijkheden kennen maar vooral gericht zijn op maatwerkoplossingen
 • 23 jan training voor leidinggevenden en HRM
 • Mogelijkheid extra kopen van verlof via werkkostenregeling
 • Extra(herstel/verlof) tijd/verlof
 • Mogelijkheden financieren van onbetaald verlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Een mantelzorgvriendelijke passage opgenomen in beleidsnotitie Loopbaanbudget.
 • Nalopen van functioneringsgespreksformulier
 • Is vast onderwerp in het functionerings- jaargesprek.
 • Medewerkers kunnen te allen tijde een vitaliteitsgesprek aanvragen bij manager. Op maat oplossingen worden gezocht.

www.moveoo.nl

Moveoo is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties