Werk&Mantelzorg

MSD Nederland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2020

MSD werkt mee aan een gezonde wereld voor mens en dier. Met onze innovatieve geneesmiddelen, vaccins en diensten voor patiënten, ziekenhuizen en zorgverleners bieden we behandelingen voor een betere gezondheid. Geneesmiddelen en vaccins die het verschil kunnen maken tussen ziek of gezond zijn, en soms zelfs tussen leven en dood. In Nederland is MSD met zo’n 6.000 medewerkers totaal in Oss, Haarlem, Boxmeer en De Bilt één van de grootste en meest diverse innovatieve gezondheidsbedrijven.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
– Door HR en het management is gezamelijk een visie gedefinieerd op het thema werk en mantelzorg: “ Mantelzorg is een groot en belangrijk thema, welke past in ons gedachtegoed van diversiteit en inclusiviteit. Derhalve wil MSD gezien en ervaren worden als mantelzorgvriendelijke organisatie. Voor medewerkers die mantelzorg verlenen geldt het principe dat mantelzorg (pro-) actief wordt gefaciliteerd door samen oplossingen te vinden binnen de daarvoor geldende regelingen en kaders.”
– Er is een artikel opgenomen in ons personeelshandboek over mantelzorg.
– In ons personeelsblad hebben diverse artikelen gestaan over het onderwerp Mantelzorg. In één van de artikelen is een interview opgenomen met een medewerkster die mantelzorg verleent en haar ervaring hiermee binnen onze organisatie deelt.
– Er is een mantelzorgpagina op intranet met allerlei informatie over mantelzorg. Hier is informatie te vinden over werk en mantelzorg; wat is mantelzorg, waar kunnen medewerkers intern terecht, wat zijn de mogelijkheden. Ook zijn er concrete checklists met suggesties voor het maken van maatwerkafspraken toegevoegd.
– Bij de selectie van de nieuwe collectieve zorgverzekering, is mantelzorg als onderwerp meegenomen; we vonden het belangrijk dat de zorgverzekeraar hier ook een goed aanbod in had.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
We stimuleren het actief in gesprek gaan met elkaar altijd. Dit is ook het onderwerp van de recente artikelen in ons personeelsblad geweest.

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
Voor medewerkers die mantelzorg verlenen geldt het principe dat mantelzorg (pro-) actief wordt gefaciliteerd door samen oplossingen te vinden binnen de daarvoor geldende regelingen en kaders, zoals:
▪ Zorgverlof (Handboek personeelsregelingen, art. 7.6)
▪ Aankoop extra vakantiedagen (cao art. 17)
▪ Resources for living: Er is voor alle medewerkers op elk moment en op elke dag gratis, vertrouwelijke hulp beschikbaar, bij persoonlijke of professionele problemen.
▪ Mobiel werken (Handboek personeelsregelingen, art. 6)
▪ Voorzieningen via de collectieve zorgverzekering
• Vitaliteitstrainingen zoals Mindfulness en Mentale Weerbaarheid.

Leidinggevenden en mantelzorger gaan met elkaar in gesprek en zoeken samen naar de maatwerkoplossingen.

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
• De oprichting van de projectgroep “Mantelzorg”.
• Er is zowel een interne- als externe analyse naar mantelzorg uitgevoerd. In de interne analyse is bijvoorbeeld gekeken naar de aandachtspunten omtrent mantelzorg vanuit de CAO enquete. Ook is er een inventarisatie gedaan onder HR Business Partners, bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers om ervaringen, aandachtspunten en best practices te verzamelen. In de externe analyse is onder andere benchmarkonderzoek uitgevoerd en is gesproken met andere bedrijven over dit onderwerp.
• Door HR en senior management is een visie gedefinieerd omtrent mantelzorg.
• We vragen onze leidinggevenden om het thema mantelzorg mee te nemen in gesprekken met hun medewerkers.
• Alle medewerkers zijn geinformeerd over het mantelzorgbeleid. Nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding het personeelshandboek toegestuurd, hier is dit in opgenomen.
• Informatie over werk en mantelzorg is vindbaar op intranet.

 

 

MSD Nederland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties