Werk&Mantelzorg

Philadelphia Zorg West

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2016

Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Wij begeleiden mensen met een verstandelijke beperking en willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Bij Philadelphia Zorg regio West werken ongeveer 625 mensen. 

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Vanaf najaar 2015 is er landelijk binnen Philadelphia aandacht gevraagd voor dit onderwerp, onder meer via publicaties en succesverhalen op intranet, de inrichting van een aparte intranet-pagina over het onderwerp en in directie- en HR-overleggen.
 • Op 19 mei 2016 is het thema besproken in een overleg van locatiemanagers in regio West om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan in de teams.
 • In de periode mei t/m september 2016 is het onderwerp in alle locatieteams besproken met als doel bekendheid te geven aan het onderwerp, ervaringen te delen en waar nodig gezamenlijke oplossingen te realiseren.
 • Op 13 oktober 2016 heeft o.l.v. Jeanet van Lieshout van Minters Mantelzorg een verdiepingsbijeenkomst plaatsgehad met alle locatiemanagers van regio West, waarin o.a. ‘best practices’ zijn gedeeld.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Binnen de teams is mantelzorg expliciet onderwerp van gesprek tussen collega’s. Medewerkers worden aangemoedigd om waar nodig hiervoor aandacht te vragen, zodat in werkroosters met collega’s andere oplossingen kunnen worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de 24-uurs roosters ligt ook volledig bij het (zelf organiserend) team. Groeiend bewustzijn van ‘teamwork’ en een volwassen, professionele aanspreekcultuur maakt dit onderwerp steeds beter bespreekbaar. Dat begint voor ons al tijdens introductiedagen.
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk thema in ons HR beleid. Dat komt tot uiting in ons jaarplan, het jaarlijks medewerkers onderzoek, tijdens medewerkers-/vitaliteitsdagen en in ons jaarlijks resultaat- en ontwikkelingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker. Balans tussen werk en privé met daarbij aandacht voor mantelzorg en werk komt op die momenten uiteraard aan de orde.
 • Alle medewerkers kunnen voor persoonlijke vragen en/of coaching daarnaast 24/7 en zonder eigen bijdrage een beroep doen op extern bureau Resilians. Vanzelfsprekend kunnen hierin ook dilemma’s over mantelzorg en werk besproken worden. De mogelijkheid van Resilians is goed bekend bij leidinggevende en medewerkers en wordt regelmatig benut.
 • In 2016 heeft Philadelphia in het kader van verzuimreductie geïnvesteerd in het zgn. gedragsmodel. D.w.z. dat in een zo vroeg mogelijk stadium –ook preventief- het gesprek wordt gezocht met medewerkers over mogelijke oorzaken van (ziekte)verzuim. Ook daarin speelt de combinatie van mantelzorg en werk een rol. Vervolgens wordt gezamenlijk –ook in teamverband- gezocht naar maatwerkoplossingen, zodat verzuim en langduriger arbeidsongeschiktheid wordt voorkomen. Ons verzuim is hierdoor in 2016 significant gedaald. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Medewerkers worden tijdelijk vrijgesteld van bepaalde diensten, zoals b.v. in de nachturen.
 • Wij hanteren de jaarurensystematiek, waardoor het binnen het bestaande arbeidscontract  goed mogelijk is om in bepaalde perioden (veel) minder te werken en dit later te compenseren.
 • Philadelphia heeft voorlopig besloten om bij kortdurend zorgverlof (2x de wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis) het salaris voor 100% door te betalen, waardoor de drempel om kortdurend zorgverlof in te zetten verlaagd is.
 • Thuiswerken is goed mogelijk, maar uiteraard wel afhankelijk van de specifieke werkzaamheden.
 • Medewerkers worden gestimuleerd om in voorkomende situaties zgn. PersoonlijkBudgetLevensfase(PBL)-uren in te zetten. Dit zijn extra (bovenwettelijke) uren die jaarlijks aan elke medewerker worden toegekend naar rato van het dienstverband. Deze uren zijn beschikbaar voor diverse doeleinden en dus ook hiervoor.
 • Wij hebben relatief veel mogelijkheden voor deeltijdwerk, zodat maatwerkoplossingen doorgaans goed haalbaar zijn. Daarnaast is er toenemende aandacht voor leeftijdsbewust personeelsbeleid met actieve voorlichting over vroegtijdig deeltijdpensioen, wat in voorkomende situaties van mantelzorg en werk welkom kan zijn. 

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is structureel aandacht voor dit onderwerp, mede vanuit duurzame inzetbaarheid. Dat maakt dat het gemakkelijk bespreekbaar is op diverse momenten, zoals hiervoor reeds vermeld. De informatie op de voor iedereen beschikbare intranetpagina is hierbij ondersteunend.
 • Op 10 november a.s. zal Philadelphia op de Dag van de Mantelzorg landelijk via haar communicatiekanalen aandacht besteden aan het thema mantelzorg en werk, incl. de acties en de erkenning in regio West.
 • Mantelzorg en werk wordt jaarlijks expliciet geagendeerd in de locatieteams om de voortgang en ontwikkeling te monitoren, en om nieuwe kennis en initiatieven te delen met elkaar.
 • Balans werk en privé (incl. mantelzorg en werk) is een gespreksonderwerp tussen leidinggevende en medewerker in het jaarlijks resultaat- en ontwikkelings(R&O-)gesprek. Hiervoor maken wij gebruik van een zgn. praatplaat/loopbaankompas waarbij onder meer als stap 6 ook opgenomen is: 

Stap 6     Wat beïnvloedt je prestatie?

Geef aan welke omstandigheden – in je privé leven of binnen je werk – je prestatie positief of

negatief beïnvloeden.

Voorbeeld:

Mijn kind  is  op  dit  moment  ernstig  ziek  en  daardoor kan ik minder flexibel zijn.

 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Storm (HR-adviseur) via m.storm@philadelphia.nl of 06-54984271.

Philadelphia Midden die de Erkenning heeft ontvangen.

Philadelphia Noord-West die de Erkenning heeft ontvangen. 

Philadelphia Cluster Intensieve Zorg. Ook zij hebben de Erkenning. 

Philadelphia Zorg West is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties