Werk&Mantelzorg

ROC van Twente

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 november 2020

ROC van Twente verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie en leidt op voor veel beroepen. We willen een leven lang nieuwsgierig zijn, ons onderwijs verbinden aan de Twentse samenleving en een inspirerende organisatie zijn voor onze medewerkers en studenten. Er werken 2.193 medewerkers bij ROC van Twente.

Bewustwording

 • Peiling naar mantelzorg als onderdeel van een scan duurzame inzetbaarheid.
 • Storytelling door medewerkers met mantelzorgtaken in het personeelsblad ROCfort.
 • Klankbordgroep van medewerkers met mantelzorgtaken.
 • Informatiemarkt Werk en Mantelzorg tijdens de dag van de mantelzorg.
 • Theatervoorstelling van Bint op 19 november 2018 rondom de dag van de mantelzorg. ‘Overeind’ maakt de dilemma’s en zorgen waar mantelzorgers mee te maken krijgen voelbaar. De voorstelling is gemaakt op basis van ervaringsverhalen van mantelzorgers. ‘Overeind’ is speciaal gemaakt voor mantelzorgers en hun omgeving en voor professionals op gebied van beleid en zorg.
 • Er is een spreekuur gehouden voor werkende mantelzorgers door lokale mantelzorg ondersteuning organisatie.
 • Workshop met team van HR over bewustwording, draagvlak en zakelijke rechtvaardiging. werk en mantelzorg en het project ‘Mantelzorg Werkt’ ROC van Twente.
 • Onderzoek over de combinatie van werk en mantelzorg middels een digitale vragenlijst naar alle medewerkers. Om de respons te verhogen zijn er verschillende banners geplaats op alle locaties.
 • Diepte-interviews met sleutelfiguren en medewerkers uit de organisatie.
 • De onderzoeksresultaten van de vragenlijst en interviews zijn verwerkt in een rapportage met conclusies en aanbevelingen. Deze zijn gepresenteerd binnen de organisatie en binnen HR voor creëren van breed draagvlak en uitzetten van vervolgacties.
 • De onderzoeksresultaten zijn gecommuniceerd naar medewerkers met informatie over mantelzorgondersteuning binnen ROC van Twente.
 • Informatie over de combinatie van werk en mantelzorg en ondersteuning zijn verzameld en vermeld op intranet op de wikipagina.

Bevorderen dialoog

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn er activiteiten georganiseerd om HR en leidinggevenden duurzaam bewust te maken en te houden.

 • Dienst HR en opleidingsadviseur zijn binnen ROC van Twente aanspreekpunt als het gaat over mantelzorgtaken en werk.
 • HR adviseurs van verschillende MBO Colleges en Diensten worden geïnformeerd hoe leidinggevenden en medewerkers te stimuleren de dialoog aan te gaan en maatwerk gesprekken te voeren over het combineren van werk en mantelzorg.
 • Via intranet, de wikipagina mantelzorg en werk, zijn tips voor leidinggevenden en medewerkers gegeven hoe het goede gesprek te voeren.
 • Leidinggevenden krijgen inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden via de wikipagina mantelzorg en werk.

Mogelijkheden tot maatwerkoplossingen

 • Is mantelzorg bespreekbaar tussen collega’s onderling en medewerker en leidinggevende.
 • We maken gebruik van flexibele werktijden en maatwerk waar mogelijk.
 • Heeft er in het MBO Colllege voor Gezondheidszorg binnen ROC van Twente een pilot gedraaid met als doel om medewerkers met mantelzorgtaken te ondersteunen via een digitale portal die toegang geeft tot een mantelzorgmakelaar.
 • Kunnen medewerkers verschillende vormen van (zorg)verlof inzetten. Daar waar dit niet binnen de kaders (cao) past maken we afspraken op maat.
 • Is inzet van WerkZorg Adviestrajecten en Mantelzorg coaching mogelijk bij werkende mantelzorgers ter voorkoming van verzuim.

Implementatie

 • Is er een projectgroep opgezet bestaande uit ervaringsdeskundigen om te verkennen hoe mantelzorg in de bedrijfsvoering te integreren.
 • Is er een bewuste keuze gemaakt om financiële middelen vrij te maken via de ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid met het doel mantelzorg duurzaam te integreren in het HR beleid van ROC van Twente.
 • Is er een plan van aanpak opgesteld over het project ‘Mantelzorg Werkt’ ROC van Twente.
 • Is er actieve aandacht voor het thema werk en mantelzorg tijdens de dag van de mantelzorg.
 • Zijn er binnen de Dienst HR twee aanspreekpunten mantelzorg.
 • Hebben de aanspreekpunten binnen de Dienst HR de masterclasses Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap voor deskundigheidsbevordering op het thema Werk en Mantelzorg gevolgd bij Jong en Veer.
 • Vindt er een jaarlijks gesprek met Jong en Veer plaats voor het duurzaam borgen van mantelzorg en om kennis over mantelzorg actueel te houden.

 

Het begeleidingstraject naar de Erkenning is verzorgd door adviesbureau Jong en Veer en mogelijk gemaakt met ESF subsidie.

ROC van Twente is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties