Werk&Mantelzorg

Sociaal-Economische Raad (SER)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 september 2014

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen. De SER is gevestigd in Den Haag en er werken 100 medewerkers. 

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Sinds 2009 staat het thema Mantelzorg bij de SER op de agenda. In dat jaar is op managementniveau besproken hoe mantelzorg beter bespreekbaar te maken binnen de organisatie en hoe te komen tot een mantelzorgvriendelijke organisatie. Ook de ondernemingsraad was daarbij betrokken.
In de jaren hierna is door middel van maatwerkafspraken – de omstandigheden waaronder mantelzorg wordt verleend verschillen immers van geval tot geval –gezocht naar passende oplossingen voor mantelzorgvraagstukken bij medewerkers. Hierbij valt te denken aan het, al dan niet tijdelijk, aanpassen van werktijden, flexibiliteit in waar gewerkt wordt of ondersteuning door bedrijfsmaatschappelijk werk, de bedrijfsarts of de afdeling Personeel en Organisatie.

In 2014 is het thema opnieuw organisatiebreed onder de aandacht gebracht. De SER heeft contact gezocht met de Stichting Werk en Mantelzorg om te komen tot een training voor leidinggevenden en een training voor medewerkers. Deze zijn vlak voor de zomer georganiseerd en bijzonder positief ontvangen. Het kunnen delen van ervaringen, wat tot begrip en draagvlak leidt, en het aangereikt krijgen van handvatten en tips bleek waardevol.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

Uitgangspunt bij de SER is dat de omstandigheden waaronder mantelzorg wordt verleend van geval tot geval verschillen en maatwerkafspraken nodig zijn om tot werkbare situaties te komen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers hun mantelzorgtaken bespreken, zowel met hun leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens de functioneringsgesprekken, als met collega’s, bijvoorbeeld in werkoverleggen. Andersom geldt ook: leidinggevenden en medewerkers moeten oog hebben voor elkaar. Daar is tijdens de training in 2014 veel aandacht aan besteed. Mantelzorg is geen thema dat zich laat vastleggen in notities en regelingen. Het moet op individueel niveau en organisatiebreed besproken kunnen worden. Daar maakt de SER zich sterk voor. Daarnaast kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van wettelijke en cao-regelingen voor diverse vormen van verlof. Hiervoor kunnen medewerkers zowel bij hun leidinggevende als de afdeling P&O terecht.

Heeft u vragen over de aanpak van de Sociaal Economische Raad, neem dan contact op met de heer H.P. Zwaanswijk, Hoofd P&O, mail: h.zwaanswijk@ser.nl of telefoon: 070-3499631.

 

Het interview met Henk Zwaanswijk

Nieuwsbericht SER

Sociaal-Economische Raad (SER) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties