Werk&Mantelzorg

Stichting De Posten

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2019

De Posten biedt ouderenzorg: passende preventie, welzijn, diagnostiek, verpleeghuiszorg, thuiszorg en behandeling. Alles draait bij de Posten om een fijn en plezierig leven voor ouderen op de plek van hun keuze. Wij willen een (leef)omgeving creëren waarin ontmoeten, activiteiten, beleving en zingeving net zo belangrijk zijn als professionele zorg en behandeling. Ons motto ‘Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig’ is dan ook diep verankerd in onze manier van werken. Niet voor niets staat in het midden van ons logo een hart. Dat merk je en daar zijn we trots op! Bij De Posten werken 840 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Wij geloven dat klantgeluk en medewerkergeluk hand in hand gaan. Daarom staat het streven naar medewerkergeluk hoog op de agenda. Duurzaamheid en vitaliteit zijn daarin belangrijke factoren. We vinden het belangrijk dat medewerkers gezond, competent en met plezier binnen de organisatie werken, óók als zij hun werk combineren met mantelzorgtaken in de privésfeer. We wilden onderzoeken hoe medewerkers dit beleven. Daarom hebben we Jong en Veer ingeschakeld om interviews af te nemen bij medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Zo kregen we nog beter in beeld welke behoeftes medewerkers met mantelzorgtaken hebben en hoe we kunnen voorkomen dat zij moeten inleveren op hun gezondheid, inzetbaarheid en werkvermogen.
De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een rapportage en gedeeld met verschillende geledingen. Zo wordt meer bewustwording en een breder draagvlak gecreëerd over mantelzorg binnen de organisatie. Ook zijn de onderzoeksresultaten gedeeld met medewerkers en is de mantelzorgondersteuning binnen De Posten onder de aandacht gebracht. Aanvullend konden zij deelnemen aan de training Kleuren en facetten van Mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

Om medewerkers te stimuleren om hun mantelzorgtaken bespreekbaar te durven maken hebben we de afgelopen twee jaar actief ingezet op een veilig klimaat.
In dezelfde periode vond een transitie plaats van volledig zelfsturende teams naar zelf-organiserende teams. Deze transitie is nog gaande. De zelf-organiserende teams krijgen vanuit de organisaties kaders om hun werk goed én duurzaam uit te voeren. Ook dit draagt bij aan het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers, óók de medewerkers met mantelzorgtaken.
Leidinggevenden worden in een onderwijsprogramma geschoold op o.a. het thema Duurzame inzetbaarheid van medewerkers met mantelzorgtaken. De komende tijd bieden we meer trainingen en workshops aan voor leidinggevenden en werknemers met mantelzorgtaken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Bij ons is mantelzorg bespreekbaar tussen collega’s onderling en medewerker en leidinggevende. We maken gebruik van flexibele werktijden en maatwerk. We maken actief gebruik van verschillende vormen van (zorg)verlof. Daar waar dit niet binnen de kaders (cao) past maken we afspraken op maat.
We zetten WerkZorg Adviestrajecten en Mantelzorgcoaching in bij mantelzorgende medewerkers ter voorkoming van verzuim/uitval.
De Adviseur Verzuim & Vitaliteit is binnen de organisatie aanspreekpunt als het gaat over mantelzorgtaken en werk.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Er is actieve aandacht voor het thema werk en mantelzorg tijdens de Dag van de Mantelzorg.
  • Er is een intern aanspreekpunt Mantelzorg (adviseur verzuim & vitaliteit).
  • De werk/privé balans met specifiek mantelzorg wordt door de leidinggevende besproken tijdens werkoverleg en zal onderdeel uit gaan maken van functioneringsgesprekken.
  • Team HRM volgt de masterclasses Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap voor deskundigheidsbevordering op het thema Werk en Mantelzorg.
  • We voeren tweemaal per jaar een gesprek met Jong en Veer om mantelzorg duurzaam te borgen en onze kennis over mantelzorg actueel te houden.

Stichting De Posten is begeleid door Jong en Veer, een professioneel mantelzorgbureau voor bedrijven.

Voor meer informatie over de aanpak van stichting De Posten kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Stichting De Posten is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties