Werk&Mantelzorg

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 30 november 2018

Wij zijn deskundigen op het gebied van jeugd en jongeren en hun dynamische leefomgeving en zijn dé verbindende factor. Vanuit onze expertise bieden wij lokaal maatwerk en advies. We maken gebruik van de capaciteit van onze doelgroepen en hun sociale omgeving om te bereiken dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij.
De stichting werkt voor zo’n 15 gemeenten en er werken 80 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Via berichten in interne nieuwsbrieven is de combinatie werk en mantelzorg onder de aandacht gebracht, zoals aankondiging van de week/dag van de mantelzorg.
 • Informatie over verlofregelingen en mantelzorg is voor medewerkers te vinden op intranet, met doorverwijzingen naar relevante websites, of op te vragen bij personeelszaken.
 • De werkgever besteedt veel aandacht in haar personeelsbeleid aan duurzaam inzetbaarheid en vitaliteit van haar medewerkers. Met daarbij oog voor de privéomstandigheden, waaronder mantelzorg. Het zijn belangrijke onderwerpen in onze systematiek voor de functioneringsgesprekken. Zowel in de voorbereiding op als tijdens de gesprekken zelf worden zowel leidinggevenden als medewerkers met behulp van formulieren hierop geattendeerd.
 • Teamleiders hebben het onderwerp uitgebreid besproken met elkaar en laten het thema terugkomen in de functioneringscyclus (minimaal 3x per jaar wordt er een gesprek met medewerkers gevoerd over werk en privé, mantelzorg is een onderdeel).
 • Rondom de dag van de mantelzorg worden werknemers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een mantelzorgontbijt waar de directie ook bij aansluit. Hierbij wordt het onderwerp met elkaar besproken.
 • Verschillende uitvoerende teams hebben een training gekregen vanuit bureau mantelzorg over wat mantelzorg is en waar men rekening mee kan houden. Dit wordt nog verder in de organisatie uitgezet zodat de bewustwording onder alle teams nog groter wordt.
 • In 2018 willen we naast het werknemers-mantelzorgontbijt ook een bewustwordingscampagne opzetten rondom de dag van de mantelzorg voor extra informatie en uitwisseling met elkaar.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Personeelszaken attendeert leidinggevenden en medewerkers op mogelijkheden hiertoe (nieuwsbrieven, intranet, verwijzing naar (verlof)regelingen in introductiegesprek, individuele gesprekken).
 • Gezien de aard van de werkzaamheden, die ook geregeld in de avonden en weekenden plaatsvinden, wordt binnen de organisatie continu veel aandacht besteedt aan de planning van de werkzaamheden, waarbij balans tussen werk en privé een belangrijk item is.
 • De organisatie werkt met zelfverantwoordelijke teams. Medewerkers krijgen hierbinnen veel vrijheid om hun werkzaamheden in te delen. Ureninzet, tijdstip en (thuis)locatie werkzaamheden van medewerkers wordt in onderling (werk)overleg met het team en/of teamleider afgestemd op de privésituatie, daar waar de werkzaamheden dat toelaten.
 • Indien teamleiders bij de planning van de werkzaamheden met het team en individuele medewerker constateren dat er disbalans ontstaat tussen werk en privé, bijvoorbeeld door het verrichten van mantelzorgtaken, dan wordt met personeelszaken gekeken naar oplossingen, waaronder de toepassing van de verschillende verlofregelingen.
 • Directie en personeelszaken bespreken periodiek met de teamleiders het functioneren van de medewerkers, waarin vitaliteit en (verlof)planning en daadwerkelijke ureninzet van de individuele medewerker belangrijke items zijn.
 • Jongerenwerkers maken gezien hun functie het onderwerp mantelzorg ook bespreekbaar met jongeren daar waar nodig.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Naast wettelijke regelingen is extra ureninzet mogelijk van vitaliteitsuren vanuit het persoonlijke loopbaanbudget van de medewerker.
 • Medewerkers kunnen extra verlof inkopen vanuit hun Individueel Keuzebudget (IKB).
 • T.a.v. werktijden wordt de jaarurensystematiek toegepast, waardoor medewerkers meer vrijheden hebben om uren naar eigen inzicht in te zetten c.q. af te stemmen op privé-situatie.
 • Maatwerkgesprekken met leidinggevende en/of personeelsadviseur om werk en privé goed op elkaar af te stemmen zoals ((tijdelijk) minder werken, aanpassing werktijden, thuiswerken, verlofinzet).

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Opname in (voorbereidings)formulieren en onderwerp van bespreking tijdens functioneringsgesprekken.
 • Opname/toepassen in verlofregelingen.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties