Werk&Mantelzorg

Stichting MEE De Meent Groep

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 december 2016

MEE maakt meedoen mogelijk. Wij zijn er voor mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Wij richten ons daarbij vooral op mensen met een beperking of chronische ziekte. We ondersteunen hen en hun netwerk bij vragen in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Hierbij staat het vergroten van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie voorop. Sociale Netwerk Versterking vormt het uitgangspunt van onze dienstverlening. Bij De Meent Groep werken 250 mensen over 5 vestigingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Medewerkers binnen MEE De Meent Groep zijn vanuit kennis en expertise (zoals Sociale Netwerk Versterking) zich bewust van het thema Mantelzorg.
 • Informatie en berichten over Mantelzorg staan op intranet en maken onderdeel uit van kennisdeling.
 • In de arbocatalogus is een link toegevoegd naar www.werkenmantelzorg.nl en naar de zelfhulptraining Mantelzorgers op www.amc.nl.
 • In juli 2016 heeft een Medewerkers onderzoek plaatsgevonden. Analyse van dit onderzoek maakt zichtbaar dat ondanks werkdruk en krappe bezetting medewerkers voldoende regelruimte binnen werk ervaren, zeer tevreden zijn over de mate van invloed op werktijden (score 8,8), een goede balans tussen werk en privé ervaren (7,2) en bij (emotionele) problemen bij leidinggevende terecht kunnen (7,4).

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Balans werk/privé (waaronder combinatie werk en (mantel)zorgtaken) ziet de organisatie als van fundamenteel  belang.
 • Het thema wordt besproken in bilateraal overleg met de leidinggevende en/ of in teamoverleg.
 • Het is een van de vaste bespreekpunten in jaarlijks PDO-gesprek (Persoonlijke Doelen Overeenkomst, ontwikkel-/functioneringsgesprek).
 • Thema balans werk/privé (waaronder combinatie werk en (mantel)zorgtaken) wordt ook regelmatig besproken in het MT-overleg.
 • Thema wordt jaarlijks besproken in het Beleids SMO.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt gefaciliteerd (mate afhankelijk van functie).
 • Flexibele arbeidstijdenregeling biedt medewerkers binnen kaders en mogelijkheden functie veel eigen regelruimte.
 • In overleg met manager kunnen ruimere maatwerkafspraken worden gemaakt
 • Naast de wettelijke zorgverlofmogelijkheden voorziet cao Gehandicaptenzorg in extra verlofmogelijkheden:
  a. Persoonlijk Budget Levensfase van 57 uur per kalenderjaar op fulltimebasis; afhankelijk van leeftijd/dienstverband kan sprake zijn van een garantieregeling van 102 tot 206 PBL-uren per kalenderjaar.
  b. Palliatief verlof, 3 maanden betaald verlof, bij zeer ernstige ziekte van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner, (pleeg)ouders, (pleegkind) of een verwant, waarmee de werknemer samenwoont en waarvoor thuisverpleging en/of verzorging noodzakelijk is.
 • Mogelijkheid om extra verlofuren te kopen via Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden.
 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken zo nodig samen naar aanvullende maatwerkoplossingen, zoals tijdelijke verlaging dienstverbandpercentage, opname onbetaald verlof, korte sabbatical, tijdelijke aanpassing takenpakket.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Binnen de vacaturestelling wordt (afhankelijk van functie) aangegeven dat plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk is.
 • We maken kenbaar dat we beschikken over de erkenning voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • In het arbeidsvoorwaardengesprek is nadrukkelijk aandacht voor regie eigen werk, plaats- en tijdonafhankelijk werken, flexibele arbeidstijdenregeling en verlofmogelijkheden ten behoeve van goede balans werk-privé.
 • Jaarlijks PDO-gesprek (Persoonlijke Doelen Overeenkomst): bij het algemene bespreekpunt ‘arbo-aspecten’ binnen de jaarlijkse ontwikkel- en resultaatgesprekken, is het thema mantelzorg expliciet toegevoegd.
 • Er worden zeer regelmatig berichten op intranet geplaatst omtrent mantelzorg.
 • Wanneer bekend wordt dat een medewerker mantelzorgzaken heeft, gaat de manager zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • De organisatie besteedt jaarlijks aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
Stichting MEE De Meent Groep is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties