Werk&Mantelzorg

Voorall

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

Voorall is een stichting die is opgericht om de belangen van Hagenaars met een beperking te behartigen. Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten.

Het aantal mensen met een beperking blijft toenemen en hun positie staat continu onder druk. Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, de regie houden over hun eigen leven. Maar dat kan niet zonder de medewerking van anderen. Een goede afstemming en onderlinge samenwerking tussen de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en zorgaanbieders zijn daarvoor noodzakelijk. Voorall heeft 8 mensen in dienst en wordt ondersteund door een team van 9 vrijwilligers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het project Mantelzorg werkt van gemeente Den Haag.
 • Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor ons eigen personeel over het thema werk en mantelzorg en het belang van het bespreekbaar (kunnen) maken.
 • In onze nieuwsbrieven is aandacht besteed aan de combinatie werk en mantelzorg.
 • In ons personeelshandboek zijn de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden opgenomen.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 9 november 2018 ( Dag van de Mantelzorg) voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.
 • We bieden onze achterban de mogelijkheid om een workshop werk en mantelzorg te volgen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • We hebben een bijeenkomst georganiseerd over het thema waarin de dialoog centraal stond.
 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie
 • Aanpassing in roosters
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken, afhankelijk van functie
 • Gebruik van verlofregelingen volgens CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden op intranet.
 • De leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We besteden aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).
Voorall is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties