Werk-Mantelzorg

VU medisch centrum (VUmc)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 juni 2016

Behorend tot de top van academische ziekenhuizen in Nederland, staat VUmc voor de hoogste kwaliteit door integratie van zorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. Beter worden door patiënten te laten participeren, studenten te stimuleren en onderzoekers uit te dagen. Met ruimte voor eigen inbreng en eigen keuzes, uitgaand van ieders persoonlijke kracht. Altijd samen, met beter resultaat. In samenspraak met de VUmc-waarden: betrokkenheid, zorgvuldigheid en ambitie. Bij VUmc werken meer dan 7000 medewerkers.

Welke acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In maart 2015 is er in samenwerking met stichting Werk&Mantelzorg een organisatiebrede kennismakingsbijeenkomst voor mantelzorgers en geïnteresseerden georganiseerd.
 • VUmc heeft meegedaan met de pilot van het M-Powerproject, waarin mantelzorgers, HR adviseurs en Bedrijfsmaatschappelijk werk het platform voor werkende mantelzorgers, www.mantelzorgpower.nl heeft getest.
 • Er zijn activiteiten georganiseerd op de Dag van de Mantelzorg in 2015 om meer aandacht te vragen voor het thema.
 • Op 10 november 2015 is er een bewustwordingscampagne geweest waarbij de VUmc’ers met mantelzorgtaken, hun collega’s en leidinggevenden in het zonnetje werden gezet. Er werden ansichtkaarten en flyers in het bedrijfsrestaurant uitgegeven en posters opgehangen (zie bijlagen).
 • Er is meerdere keren aandacht aan het thema besteed in onze digitale nieuwsbrief.
 • Er is een nulmeting naar de beleving van mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden gehouden middels een online enquête van Werk&Mantelzorg. In februari 2016 zijn er aanvullende diepte interviews gehouden. En er zijn gesprekken gevoerd met poliklinische en klinische afdelingen binnen onze organisatie voor een gericht (online) onderzoek.
 • Er bestaat sinds eind 2015 een themasite werk en mantelzorg op het intranet van VUmc. Hier worden onze medewerkers wegwijs gemaakt in welke regelingen en faciliteiten zij kunnen gebruiken en hoe. Er wordt ook actuele informatie geplaatst over nieuwe ontwikkelingen omtrent het thema.
 • Van februari tot juni 2016 wordt er maandelijks een persoonlijk verhaal van een VUmc’er die direct of indirect te maken heeft met mantelzorg, geplaatst op de mantelzorgpagina. Tot nu toe hebben er een manager, de OR en een medisch specialist hun persoonlijk verhaal gedaan.
 • Op 20 juni 2016 wordt de conferentie VUmc & Mantelzorg gehouden, waarin de resultaten van het onderzoek en de themasite gepresenteerd worden. Op deze dag ontvangt onze Raad van Bestuur de officiële Erkenning. Daarnaast geven prof. Broerse van Groenou van de VU, de heer Edwin Boezeman van Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC Amsterdam) en Margreet Woessner van Werk&Mantelzorg presentaties over het thema.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er wordt in het jaargesprek aandacht besteed aan de werk en privé balans. Mantelzorg wordt hier als thema in meegenomen.
 • Er is binnen de organisatie een scala aan aanbod aan workshops op het gebied van communicatie en stresshantering. Als er vraag naar is, wordt dit aanbod uitgebreid met workshops over het thema werk en mantelzorg voor leidinggevenden / adviseurs en medewerkers.
 • Er komt een pilot met een mantelzorgspreekuur. Op dit spreekuur kunnen medewerkers en leidinggevenden hun vragen stellen aan verschillende interne disciplines zoals bedrijfsmaatschappelijk werk voor werkstress, de loopbaanadviseur voor mobiliteit en 1 of meerdere externe deskundigen onder wie een mantelzorgmakelaar. Afhankelijk van de vraag kunnen deze spreekuren gedurende een aantal maanden (2-)wekelijks of maandelijks georganiseerd worden.
 • Er wordt gekeken welke aanpassingen nodig zijn om het personeelsbeleid mantelzorgvriendelijker te maken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen en zij kunnen gebruik maken van de ondersteuning van adviseurs zoals Bedrijfsmaatschappelijk werk en loopbaanadviseurs.
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van de functie. Binnen VUmc werken wij grotendeels met het Nieuwe Werken. Voor de klinische afdelingen en poli’s is dit wat lastiger.
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Tijdelijk andere werkzaamheden of functie

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het personeelsbeleid is onder de loep genomen en waar nodig aangepast om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een mantelzorgvriendelijke organisatie.
 • Leidinggevenden gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie.
 • In een introductie app worden de nieuwe medewerkers geïnformeerd over de mogelijkheden, de faciliteiten en de  ondersteuning vanuit P&O, waaronder ook bedrijfsmaatschappelijk werk valt.
 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens de jaargesprekken en is als vast onderwerp opgenomen in het jaargesprekformulier.
 • Leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn. Het bedrijfsmaatschappelijk werk kan hierbij ondersteuning bieden in de communicatie.
 • Jaarlijks is er aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Via de mantelzorgsite op intranet worden de medewerkers geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen zowel binnen als buiten de organisatie. Eventuele wijzigingen op het gebied van regelingen en voorzieningen komen ook op de site.
 • De informatie en tips zijn ook geschikt voor medewerkers die te maken hebben met mantelzorgers van de patiënten.