Werk-Mantelzorg

Gemeente Bergen (L)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 januari 2018

Bergen (L) is een uitgestrekte gemeente in de kop van Noord Limburg, het hart van De Maasduinen. De ruim 13.000 inwoners wonen verdeeld over zeven kernen. Investeren in de toekomst en aandacht voor de samenleving spelen in Bergen (L) een belangrijke rol. Voor onze medewerkers vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een goede balans tussen werk en privé en hebben daar ook extra aandacht voor. Bij Gemeente Bergen (L) werken 122 mensen.  

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Meting naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer en de bespreekbaarheid ervan. Ook is gemeten welke behoefte er is aan informatie, en is naar tips van leidinggevenden en collega’s gevraagd.
 • Berichten op intranet over de mogelijkheden rond mantelzorg voor medewerkers.
 • Digitale informatie op Informatiepagina P&O/Arbeidsvoorwaarden over het beleid en de verwijzing naar informatie.
 • Informatiesessies over mogelijkheden voor medewerkers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg wordt een vast thema in de gesprekscyclus; het onderwerp wordt specifiek aan de orde gesteld door de leidinggevende.
 • (Nieuwe) medewerkers worden consequent geïnformeerd over de mogelijkheden.
 • Het onderwerp wordt op de agenda van werkoverleggen geplaatst.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

De werktijdenregeling biedt in algemene zin al vaker het antwoord om privé en werk op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat leidinggevenden en medewerker een open gesprek met elkaar voeren. Bijvoorbeeld of het tijdelijk anders inrichten van werkpatroon en/of –plaats mogelijk een oplossing biedt.

Mogelijkheden:

 • Zorgverlof aanvragen
 • Verschuiving van werktijden per dag of week
 • Bijstelling van prioriteiten in werkzaamheden
 • Tijdelijk minder werken en op een later moment de werktijd inhalen
 • Andere taken toebedelen/functiewijziging
 • Extra uren mogen inzetten voor extra verlof
 • Thuiswerken
 • Taakvermindering tijdelijk of structureel, volgens Wet flexibel werken
 • Extra verlof toekennen op basis van verlofdelen
  Het gaat hier om verlof gedoneerd door collega’s. Medewerkers kunnen eventueel extra verlof krijgen van collega’s die dit op vrijwillige basis afstaan.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

Actief informeren:

 • Als vast onderwerp in de personeelsinformatie via intranet laten terugkomen met verwijzing naar verlofmogelijkheden en andere opties voor maatwerkoplossingen in mantelzorgsituaties.
 • Als introductie-onderwerp opnemen voor nieuw personeel.
 • Verwijzen  naar ondersteuners: de mantelzorgondersteuner of de zorgverzekeraar; de leidinggevende, de collega’s, P&O, of ook de bedrijfsarts.
 • Bedrijfsarts informeren over het beleid zodat adequaat op signalen kan worden gereageerd.

Borging:

De gesprekscyclus geeft voldoende mogelijkheden om verlofbehoefte maar ook -opname aan de orde te stellen. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor de structurele taakbelasting van de medewerker en een planning van opname van verlof. Leidinggevenden moeten aan de hand van het formulier van de gesprekscyclus aandacht geven aan het onderwerp mantelzorg. Daarbij kunnen de opties spelen zoals onder ‘maatwerk’ aangegeven.

Er wordt met de medewerker gesproken wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.

Vanaf 2018 is er aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

www.bergen.nl

Gemeente Bergen (L) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties